Startsida Umeå kommun

Bedömning

För att kunna följa upp och bedöma elevens lärande och utveckling måste de nationella målen vara tydliggjorda. Det kan vara svårt för elever och föräldrar att se hur målen i läroplanen och kursplanerna hänger samman med undervisningen, så lärarnas pedagogiska planeringar bör vara utformade så att det är tydligt vad eleven förväntas att lära, hur detta lärande ska gå till och hur deras kunskaper kommer att bedömas. Det är viktigt att skolans arbete sker i samarbete med hemmet.

Bedömningen ska inte enbart gälla kunskaper om fakta och begrepp, utan också omfatta förmågor. Med förmågor menar man då t.ex. beskriva och förklara, göra jämförelser, dra slutsatser och lösa problem. Vissa ämnen är mer teoretiska och andra ämnen är mer praktiska. Eleverna ska få möjlighet att utveckla alla de kunskapskvaliteter som uttrycks i kursplanerna oavsett ämne. Planeringen bör vara utformad så att det är tydligt för eleverna vad de förväntas att lära, hur detta lärande ska gå till och hur deras kunskaper kommer att bedömas.

Under skolårets gång gör läraren fortlöpande bedömningar av elevernas lärande och utveckling. Föräldrarna får information om detta minst en gång per termin när de träffar läraren eller klassföreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal.

Mer infromation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.