Startsida Umeå kommun

Fakta om ansvar, åtgärdsprogram och allmän handling

Ansvar för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen

Rektorn ansvarar för att

 • alla lärare har utvecklingssamtal med sina elever
 • vårdnadshavarna får information om sina barns kunskapsutveckling och skolsituation
 • besluta hur skolans skriftliga omdömen ska utformas och om skolan ska ge skriftliga omdömen om elevernas utveckling i övrigt
 • besluta om skolan ska utreda om en elev behöver särskilt stöd
 • besluta om skolan ska skriva ett åtgärdsprogram för en elev
 • åtgärdsprogram genomförs. 

Läraren ansvarar för att

 • genomföra utvecklingssamtalet
 • skriva den individuella utvecklingsplanen
 • ge skriftliga omdömen till varje elev i årskurs 1-5 minst en gång per läsår
 • omdömena tydligt talar om hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. 

Vårdnadshavarna och eleverna ansvarar för att

 • medverka i utvecklingssamtalet
 • framföra sina frågor och synpunkter.

Åtgärdsprogram

Om en elev behöver särskilt stöd på något sätt, eller riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne, är skolan skyldig att ta reda på vad just den eleven behöver och skriva ett så kallat åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammet ska det stå

 • vilken typ av stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det
 • vem eller vilka som är ansvariga för stödet
 • hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar som det var tänkt. 

Eleven och föräldrar har rätt att vara med att påverka åtgärdsprogrammet.

Allmän handling

En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form, precis som betygen och andra uppgifter i skolan. Om någon begär ut en IUP med skriftligt omdöme görs en sekretessgranskning av innehållet för att se om det är någonting som behöver lyftas bort, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Pedagoger ska följa de råd som Skolverket gett kring detta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.