Startsida Umeå kommun

Kunskapskrav

I årskurs tre används kunskapskraven för att bedöma om ditt barn har godtagbara kunskaper. Med godtagbara kunskaper menas en lägsta godtagbar nivå av kunnande, vilket även motsvarar betyget E. I årskurs sex (från läsåret 2012/13) och årskurs nio används kunskapskraven för att bedöma vilket betygssteg ditt barns kunnande i ämnet motsvarar.
Den nya betygsskalan har fler betygssteg än den nuvarande. Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning.

Betygsskalan innefattar sex steg; A, B, C, D, E och F.
Betygssteget A är det högsta betyget medan E är det lägst godkända. Betyget F är ett icke godkänt betyg, och sätts då en elev inte når kunskapskraven för E. Har eleven varit frånvarande så mycket att underlag helt saknas för att sätta betyg markeras det med ett streck.

I år 6 och 9 finns kunskapskraven i betygsstegen E, C och A. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet.
För att få betyget B ska kunskapskravet för betyget C och övervägande delen av kunskapskravet för betyget A vara uppfyllt. På samma sätt gäller att för att få betyget D ska hela kunskapskravet för betyget E och övervägande delen av kunskapskravet för betyget C vara uppfyllt.

Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen i årskurs sex ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs sex. Från och med årskurs sju görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs nio.

Om du eller ditt barn undrar över skälen till ett visst betyg har ni enligt den nya skollagen rätt att få information om det.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.