Startsida Umeå kommun

Skriftliga omdömen

Kravet på lärarna att utforma individuella utvecklingsplaner (IUP) minskade från november 2013. I årskurserna 6-9, där eleverna får betyg varje termin, avskaffades kravet på IUP helt. I årskurs 1–5  får eleverna en IUP per läsår. Utvecklingssamtalen kommer att fortsätta att äga rum en gång per termin.

Omdömena är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i varje ämne. Det skriftliga omdömet ska utgå från det som undervisningen faktiskt innehållit.

Skriftliga omdömen ska fastställa var eleven befinner sig i sitt lärande och med en tydlig inriktning mot läroplanens och kursplanernas syfte och kunskapskrav, och ska stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram vad eleven behöver utveckla framöver. Det skriftliga omdömet ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet och inte ersätta själva samtalet.

Lärarna ska löpande under grundskolan bedöma hur eleverna når de kunskapskrav som ska uppnås i varje ämne. I de skolår som saknar nationella kunskapskrav bedömer lärarna om eleverna är på rätt väg i sin kunskapsutveckling och ger en prognos.

De flesta skolor skickar hem material som en del av underlaget inför utvecklingssamtalet. Det kan vara dokumentation, skriftliga omdömen eller frågor som eleven ska svara på. Det är bra om föräldrar och elever förbereder sig genom att ta del av den dokumentation som kommit hem, t.ex. skriftliga omdömena.

I en del skolor får eleverna även skriftliga omdömen som handlar om deras utveckling i övrigt, till exempel den sociala utvecklingen. Det är inte obligatoriskt att ge ett sådana typer av omdömen utan det är rektorn på den enskilda skolan som beslutar om det ska finnas. Även de skriftliga omdömena om elevens utveckling i övrigt ska relatera till de nationella målen, och det ska inte vara subjektiva beskrivningar av eleven som person, eller beskriva elevens egenskaper. Omdömen som syftar på om elevens utveckling i övrigt kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier" och att "förstå andra människors situation".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.