Startsida Umeå kommun

Utvecklingssamtal och IUP

Utvecklingssamtalet ingår som en del i en helhet i arbetet med att ge eleverna möjlighet att utveckla både kunskapsmässiga och sociala förmågor. Många av föräldrarna som har barn i skolan har själva under sin skolgång haft kvartssamtal, och under det mötet gavs information om hur det gått i skolans alla ämnen och det var till stor del en envägskommunikation. När läroplanen Lpo´94 kom så ersattes kvartssamtalen med utvecklingssamtal. Även i nya läroplanen, Lgr 11, ska elever och föräldrar ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin.

Samtalet, som brukar ta mellan 30-45 minuter, ska handla om hur eleven har det i skolan, hur det går i de olika ämnena och hur han eller hon kan komma vidare. Alla elever i årskurs 1-5 får minst en gång per läsår ett skriftligt omdöme i de ämnen som de har arbetat med. Omdömena är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en bedömning av vad han eller hon har visat att den kan och hittills har lärt sig i de olika ämnena.

Samtalet med eleven och föräldrarna har förändrats från att vara ett informationssamtal till ett trepartssamtal, där eleven och föräldrarna ska vara delaktiga i samtalet. Läraren ska visserligen även fortsättningsvis informera om elevens lärande men huvudfokus för utvecklingssamtalet är att se och planera framåt. Föräldrar ansvarar för att medverka i utvecklingssamtalet och för att framföra sina frågor och synpunkter. Lärarna vill gärna veta vad vårdnadshavare eller elever tycker har fungerat bra i skolan, och om det är något som borde förändras.

Tillsammans diskuterar man under samtalet om hur eleven kan lära sig mer och på vilket sätt det kan ges möjlighet för eleven att utveckla både kunskapsmässiga och sociala förmågor. Förutom elevens kunskapsutveckling ska också andra saker tas upp. Det kan exempelvis vara elevens ambition, uppträdande, hur eleven trivs i skolan och elevens sociala utveckling.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.