Startsida Umeå kommun

Stöd för att nå kunskapsmålen

Umeå kommun erbjuder olika former av stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen ska i första hand erbjudas extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska det beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Se skolverkets allmänna råd.

Umeås kommunala skolor kartlägger för att tidigt upptäcka och tidigt sätta in insatser som stödjer eleven. Arbetet sker utifrån en åtgärdstrappa som är gemensam och likvärdig mellan skolorna.

Fler möjligheter för elever att få stöd i sitt lärande

En elev som är i behov av stöd i sitt lärande kan förutom stöd under skoldagen också få stöd utanför skoltid och ibland också under skolloven. Det finns flera alternativ för att elever ska klara grundskolans ämnen och bli behörig till gymnasiet. Umeå kommuns grundskolor och gymnasieskolor har ett starkt fokus på att elever både ska komma in på gymnasieskolan och slutföra sin utbildning med godkänd examen.

Skolorna erbjuder olika former av stöd till elev som efterfrågar det, till exempel:

  • Umematte: Elever som endast saknar betyg i matematik och är motiverade att få extra undervisning kan erbjudas extra stöd under hela åk 6 och åk 9 som genomförs utanför skoltid på Umevatoriet.
  • läxhjälp utanför skoltid
  • undervisning på sommarlov (elever i åk 6–9)
  • undervisning på höstlov, sportlov och påsklov (elever i åk 9)

Det kan också finnas andra former av aktiviteter utanför skoltid på enskilda skolor.

Om du är intresserad av att veta vad din skola erbjuder för stöd, ta kontakt med lärare eller rektor på den skola där du går eller ditt barn går.

Kontakt

Gunnar Olofsson
skolstrateg
grundskolan
Umeå kommun
090-16 17 61
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.