Startsida Umeå kommun

Söka skola

Flytta till Umeå eller byta kommunal skola i Umeå?

För dig som vill söka till en kommunal skola i Umeå eller byta kommunal skola ska fylla i blanketten "Anmälan till/byte av kommunal grundskola". Söker du fristående skola, vänd dig till aktuell skola direkt.

Byte av skola sker i mån av plats, och beslutas av rektor på mottagande skola. Planeringen för klassammansättningar startar under mars månad inför höstterminen, därför är det viktigt att du som förälder endast tackar JA till en skola.

Börja Förskoleklass

Förskoleklass blir obligatorisk från och med 1 juli 2018 och skolplikt gäller det år ditt barn fyller sex år.

Inför ansökan till förskoleklass får du som vårdnadshavare information hemskickad via post. De flesta skolor välkomnar också till Öppet hus i januari.

Från 2 januari till 6 februari kan du söka plats i förskoleklass via e-tjänsten Söka skola.

Under den skolfria skoldagen och under loven erbjuds ditt barn skolbarnomsorg (avgift enligt gällande taxa). Ansökan till skolbarnsomsorg görs på samma blankett som förskoleklassvalet.

Elev med särskilda behov

En elevs eventuella behov av stöd och anpassning eller andra önskemål från förälder och elev ska tas upp i kontakt med rektor på mottagande skola. Den kommunala grundskolan ser till att planera, skapa förutsättningar eller åtgärda utifrån elevens behov.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet.

Läs mer om modersmålsundervisning här

Registrering av personuppgifter om barn och elev

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg etc. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Mer information

I början av det år barnet fyller sex får alla föräldrar information om förskoleklass via post. Önskemål om skola görs via e-tjänsten Söka skola. E-tjänsten är öppen från 2 januari.


Hitta grundskolor här

Karta

Rektorer

Skolskjuts

Skolverket - Val av grundskola

E-tjänst

E-tjänst Söka skola

Sidan har granskats 2017-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.