Startsida Umeå kommun

Principer för urval om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser

Om du söker till en kommunal skola försöker vi alltid uppfylla ditt förstahandsval. Ibland kan det dock hända att det inte finns plats i skolan som du i första hand sökt till för ditt barn. Då placeras barnet i en annan skola. Urvalet görs då enligt några förutbestämda principer, se nedan.

1. Närhetsprincipen

Alla barn/elever har rätt att gå antingen i en skola som ligger inom 3 km från hemmet eller få skolskjuts till skolan om man bor så att man är berättigad till skolskjuts. Barn som bor inom 3 km från skolan och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

2. Särskilda skäl att bevilja ett barn plats på skolan

Detta sker endast i undantagsfall då extraordinära särskilda skäl föreligger. Du måste då själv i ansökan hänvisa till särskilda skäl och bifoga intyg som styrker detta. 

3. Syskonförtur

Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som under kommande läsår kommer att gå i årskurs 1–3 på vald skola.

4. Relativ närhet

Relativ närhet innebär att, om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar. Eleverna behöver ej gå efter en väg som klassas som trafikfarlig. Målsättningen är att eleverna inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola.

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola (950-800=150 meter). Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola (550-500=50 meter). I det här fallet blir det Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Sidan har granskats 2017-11-06

Sidans kortadress: www.umea.se/urval

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.