Startsida Umeå kommun

Språkstöd i förskolan

Kompetenscentrum för flerspråkighet ger förskolor stöd i att arbeta flerspråkande och interkulturellt i mötet med alla barn i förskolan. I det språkstödjande arbetet erbjuds såväl generellt som specifikt språkstöd samt utbildningsinsatser med olika inriktningar. Förskolechefen ansöker om att få ta del av det specifika språkstödet samt utbildningsinsatser.

Språka mera

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitets­utveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

...förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

(LPFÖ 94, reviderad 2016)

Kontakt

Marie Karling
chef
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Aktuellt

Modersmålsstöd i förskolan upphör

Modersmålsstöd upphör från och med hösten 2018. Vårdnadshavare kan därför inte ansöka om modersmålsstöd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.