Startsida Umeå kommun

Stöd till förskolechef

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder förskolechef stöd i att utveckla förskolans språk- och identitetsstärkande arbete. Stödet består av att förskolechef kan ansöka om olika typer av insatser som utgår från verksamhetens behov av kompetenshöjande aktiviteter. Förskolechef ansöker om stöd i webbformulär.

Övrigt stöd till förskolechef

Skollag

Lpfö

Allmänna råd

Tema modersmål

Flera språk i förskolan

(www.skolverket.se)

Flerspråkighet i förskolan
(Nationellt centrum för svenska som andraspråk, www.andrasprak.su.se)

Kontakt

Karin Ledin
utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.