Startsida Umeå kommun

Modersmålsstöd i förskoleklass

Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet (rev 2016)

Kompetenscentrum för flerspråkighet har bland annat i uppdrag att kompetensförsörja genom modersmålsstöd i förskoleklass. I lagstiftning finns ingen reglering av begreppet modersmålsstöd. Det finns inte beskrivet i läroplanen eller skollagen. Skolverket och enskilda forskare använder sig däremot av begreppet. Tidigare har också begreppet hemspråksstöd använts (Willén, Gruber och Puksás, 2013).

Modersmålspedagogen som ger modersmålsstöd gör detta i ett språkstärkande syfte. Det innebär att modersmålspedagoger som arbetar i förskoleklass ska verka för att elever med andra modersmål än svenska utvecklar sina språk och sin flerkulturella identitet i samverkan med övriga pedagoger. Modersmålsstödet ges som en integrerad del i förskoleklassens ordinarie verksamhet och elevgrupp.

I Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen, uppdrag, innehåll och kvalitet (2014) tar man upp modersmål i förskolaklassen. De beskriver bland annat att språkligt lärande bäst sker i vardagliga situationer och drar paralleller till förskolans uppdrag som också det regleras i skollagen. Vidare skriver de “Att både det svenska språket och en elevs modersmål ingår som en del i de dagliga aktiviteterna innebär att arbetssätt, den pedagogiska miljön och material i förskoleklassen kan behöva anpassas i förhållande till det eller de modersmål som eleverna har.” (s. 42)

En modersmålslärare som ger modersmålsstöd bidrar utöver detta med stöd till verksamheten genom att ge tips och idéer på material såsom sagor, spel, sånger, rim och ramsor, siffror, färger, ord och begrepp kopplat till olika ämnesområden med mera på barnets modersmål. Material som kan användas av såväl barn som pedagoger då modersmålsläraren inte är där.

Modersmålsstöd i förskoleklass
Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Aktuellt

Modersmålsstöd i förskoleklass upphör

Modersmålsstöd upphör från och med hösten 2018. årdnadshavare kan därför inte ansöka om modersmålsstöd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.