Startsida Umeå kommun

Fritidshem

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet (rev 2016)

Fritidshemmet är en verksamhet där elever lär sig inom olika ämnesområden och deras erfarenheter, kunskaper och språk stimuleras och utvecklas. Fritidshemmet är en arena där olikheter möts, samspelar och lär av varandra genom kreativa och lekfulla former.

“Personalen kan därigenom, utifrån ett medvetet förhållningssätt, bidra till att stärka elevernas kunskaps-­ och språkutveckling i vardagliga sammanhang där eleverna är motiverade att förstå och att bli förstådda.”

Fritidshem, Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-0736150
E-post

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.