Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisningen för läsåret 2017-2018 startar måndag den 28 augusti.

Fjärrundervisning i ämnet modersmål startar den 4 september.

 

Modersmål är ett eget ämne och följer den nationella kursplanen för grundskolan. Att läsa modersmål är frivilligt men något vi uppmuntrar då kunskap i flera språk gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen enligt aktuell skolforskning.


Modersmål kan enligt skolförodningen  (5 kap, 8§) anordnas:

1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.

Vanligast är att undervisningen i modersmål bedrivs utanför den garanterade undervisningstiden. 


Modersmålsundervisningen  anordnas och bedrivs av Kompetenscentrum för flerspråkighet som är en del av Umeå kommun. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen i grupp där det är möjligt. Ämnet modersmål handlar om språkutveckling, men även om kultur och identitet. De förmågor som modersmålsämnet syftar till att utveckla, växer i kommunikation och samspel med andra. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt, Flerspråkighet – en forskningsöversikt, (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012) tar man bl a upp att undervisande samtal och samarbete i grupp spelar en viktig roll i effektiva klassrum.


Vem har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå?

Enligt skollagen (kap 10, 7§)
har en elev har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

- Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska

- Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet

- Eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket


För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

- Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket

- Lämplig lärare finns att tillgå

Ett eller flera modersmål

En elev kan såklart ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rät

Text

t till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i det angivna språket.


Flerspråkighet för högre måluppfyllelse


Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-0736150
E-post

Ansökan, byte av skola eller uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning senast den 30 april 2017. Det går att ansöka från och med 15 februari 2017. 

För elever som deltar i modersmålsundervisning krävs ingen ny ansökan inför nytt läsår.

För elever som går i förskoleklass krävs en ansökan om modersmålsundervisning inför årskurs 1. 


Inför gymnasiet krävs en ny ansökan.


Ansökning gör du här

Byte av skola eller uppsägning

Vid byte av skola eller för uppsägning av modersmålsundervisning ansvarar vårdnadshavare för att fylla i följande underlag. Rektor meddelar uppsägning av modersmålsundervisning till koordinator vid Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.