Startsida Umeå kommun

Temaväskor nationella minoriteter

Förskolan har ett demokratiuppdrag när det gäller mångfald och respekt för olikheter. I läroplanen för förskolan står det bland annat:

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Lpfö 98 rev 2016

För att inspirera till arbete med, och höja kunskapen om de nationella minoriteterna utvecklas just nu temaväskor tänka att användas i förskolan.

Fokus är de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Temaväskorna lånas på biblioteken och kan användas i alla barngrupper oavsett modersmål och förkunskaper. 

Temaväskorna arbetas fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Umeå kommuns bibliotek, Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF), Internationella enheten och Västerbottens museum i nära dialog med representanter från de nationella minoriteterna.

innehållet består av böcker och föremål.

Ett exemplar av varje väska ska vara klar och presenteras under modersmålsveckan i februari 2017.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.