Startsida Umeå kommun

Modersmålsstöd i förskolan

I skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Kompetenscentrum för flerspråkighet har bland annat i uppdrag att kompetensförsörja genom modersmålsstöd i förskolan. I lagstiftning finns ingen reglering av begreppet modersmålsstöd. Det finns inte beskrivet i läroplanen eller skollagen. Skolverket och enskilda forskare använder sig däremot av begreppet. Tidigare har också begreppet hemspråksstöd använts (Willén, Gruber och Puksás, 2013).

Modersmålspedagogen som ger modersmålsstöd gör detta i ett språkstärkande syfte. Det innebär att modersmålspedagoger som arbetar i förskolan ska verka för att barn med andra modersmål än svenska utvecklar sina språk och sin flerkulturella identitet i samverkan med förskolans övriga pedagoger. Modersmålsstödet ges som en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet och barngrupp.

I Läroplanen för förskolan  står det att:

“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.” (Lpfö, 2010, s. 7)

I ett språkstärkande arbete synliggörs barns modersmål, men det leder också till att barn med olika modersmål stärker sin medvetenhet om språk. Anne Kultti ger följande beskrivning i Flerspråkiga barns villkor i förskolan - lärande av och på ett andra språk (2015):

“Jag anser att erfarenheten av flera språk kan ses som en rättighet för samtliga förskolebarn. Att en del barn kommunicerar på flera språk i hemmet och/eller i förskolan, bidrar till samtliga barns erfarenhet och kunskaper i likhet med andra erfarenheter och kunskaper i förskolegruppen. Både likheter och olikheter mellan barn kan lyftas som intressanta och spännande.” (s. 22)

I publikationen Flera språk i förskolan - teori och praktik (Skolverket, 2013) skriver man att det bästa sättet att organisera tiden som barnet är tillsammans med modersmålspedagogen är att integrera den i förskolans vardagliga aktiviteter. De hänvisar till forskning som beskriver att barn har uppfattat det som ett utanförskap att tvingas delta i modersmålsstunden. De skriver att “Idén att modersmålspedagogen ska träffa barnet vid en tidpunkt och på en plats utanför förskolegruppen har kritiserats för att vara diskriminerande.” (Flera språk i förskolan - teori och praktik, s.50-51)

En modersmålspedagog som ger modersmålsstöd bidrar utöver detta med stöd till verksamheten genom att ge tips och idéer på material såsom sagor, spel, sånger, rim och ramsor, siffror, färger, ord och begrepp kopplat till olika ämnesområden med mera på barnets modersmål. Material som kan användas av såväl barn som pedagoger då modersmålspedagogen inte är där.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Mer information

Nationella minoriteter (skolverket.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.