Startsida Umeå kommun

Framgångsfaktorer för att nyanlända elever ska nå kunskapskraven i den svenska skolan

I kommentarmaterialet Få syn på språket skriver man att språket i de olika ämnena har stor betydelse för elevernas lärande. Något som lyfts fram i läroplanen. De skriver att “Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar så har hon eller han därmed alltid ett uppdrag att bidra till att ge barnen eller eleverna förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.”

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur man kan arbeta språkutvecklande i undervisning. De har också tagit fram information om studiehandledning liksom kartläggning av nyanländas kunskaper och hur arbetet bör läggas upp för att nyanlända elever ska nå framgång.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk i alla ämnen
Språkutvecklande arbetssätt

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet

Nyanlända elever

Nyanlända elevers skolgång
Undervisa nyanlända elever
De nyanlända och skolan Utbildningsradion
Nationellt centrum för andraspråk

Stödmaterial

Stödmaterial nyanlända elever

Övrigt

Wiki om studeihandledning Lärresurser för flerspråkiga elever.

Skolverket har producerat en film som beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.