Startsida Umeå kommun

Studiehandledning

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande." 
LGR 11


Enligt skolförordningen (5 kap, 4§) är studiehandledning  ett stöd för de elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och därmed riskerar att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledningen kan ske på modersmålet alternativt annat språk som eleven tidigare fått undervisning på.

Studiehandledning kan ges i form av extra anpassningar eller som särskilt stöd. Vid de fall som studiehandledning ges som särskilt stöd ska en utredning ha gjorts. Rektor ansvarar för utredning inför eventuellt behov av särskilt stöd i form av studiehandledning.


Flerspråkighet för högre måluppfyllelse


Kontakt

Marie Karling
Chef
090-16 29 33
073-073 61 50
E-post

Mona Falkman
Koordinator
studiehandledning
090-16 27 17
070-698 93 39
E-post

Ansök om studiehandledning i grundskolan

Grundskola

Rektor ansöker om studiehandledning till Kompetenscentrum för flerspråkighet senast  30 april inför varje läsår.
Kompetenscentrum för flerspråkighet bereder ansökan och meddelar rektor om och när studiehandledning kan starta.

Senare ansökningar bereds löpande under läsåret. Rektor meddelas om studiehandledning kan erbjudas utifrån tillgång till pedagog i det aktuella språket. 


Ansök om studiehandledning här

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.