Startsida Umeå kommun

Studiehandledning för elever som går på gymnasiet

Studiehandledning på modersmålet

9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet.

Gymnasieförordningen: 9 kap. Stödåtgärder


Ansökan om studiehandledning kan göras under perioden 1 april till och med den 30 maj. Det är rektor, eller den rektor utser, som ansöker om studiehandledning via blankettbanken på Intranätet. Ansökningar som kommer in efter utsatt datum behandlas löpande.

Enhetschef vid Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF) meddelar respektive skola tillgången till lärare i det aktuella språket för den ansökta studiehandledningen inför läsårets uppstart.

Studiehandledning kan organiseras före, under eller efter lektion, se vidare Skolverkets stödmaterial Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever.

Planeringen av studiehandledningens genomförande görs av enhetschef vid KCF.

Kontakt

Ibrahim Alhakim
Enhetschef för gymnasiet
090-16 26 31
073-073 46 44
E-post

Ansök om studiehandledning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.