Startsida Umeå kommun

Kartläggning över ingående aktiviteter för produktion av mjölk (ur rapporten "Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök")

Datastöd för klimatsmart menyplanering kan göra stor miljönytta

Måltidsservice i Umeå kommun har deltagit i ett nationellt projekt där man tagit fram en klimatmodul inom befintliga måltidsplaneringsverktyg för att kunna beräkna och följa upp matens klimatpåverkan.

Måltidsservice, precis som de flesta andra offentliga storkök, använder idag datorstöd för kostplanering och näringsberäkning av måltiderna för sina gäster. Men vi har saknat klimatdata för att kunna göra medvetna val av råvaror likaväl som vi räknar på näringsinnehåll och kostnader.  

Offentlig sektor har stor potential till att åstadkomma stor miljönytta i samhället. Dels för att vi serverar ett så stort antal portioner varje dag i Sverige, dels som ett föredöme genom att visa vägen för hållbara matvanor som matgästen kan ta med sig hem. Därför blir klimatdata ett viktigt verktyg för att underlätta klimatsmarta val.

En stor mängd klimatdata som är baserat på livscykelanalyser (LCA) av livsmedel har bearbetats och sammanställts av SP.  Klimatdata har därefter lagts in i de befintliga måltidsplaneringsverktygen. På så vis blir det möjligt för kommuner/regioner och landsting att följa klimatpåverkan från livsmedelsråvarorna på samma sätt som vi följer näringsinnehåll och kostnader. Ett rimligt effektmål är att på sikt minska klimatpåverkan från offentliga måltider med ca 20 %.

Ekologiska livsmedel och matsvinn är också viktigt

Det är dock viktigt att komma ihåg att klimatpåverkan ”endast” är en miljöeffekt, även om det är en viktig sådan. Det behövs även andra verktyg för att styra mot andra miljömål vi behöver arbeta med parallellt. Genom att styra mot miljöanpassade produktioner, exempelvis ekologiska livsmedel, kan vi få andra miljömässiga mervärden. Det skulle också kunna handla om MSC-märkt fisk eller IP-certifierad jordbruksproduktion. Ytterligare verktyg för miljöanpassade måltider är att aktivt arbeta för ett minskat svinn i köken och hos måltidsgästen. Detta projekt pågår i Umeå just nu.

Viktigt att komma ihåg är att högsta fokus är alltid att åstadkomma en näringsriktig och god måltid som uppfyller de behov som ställs. Maten ska hamna i magen och ge en god måltidsupplevelse för måltidsgästen.

Nuläge

Projektet är nu avsluta, verktyget är klart i sin första version, men inga beslut är tagna kring hur Umeå kommun ska gå vidare med detta verktyg. Måltidsservice testar klimatmodulen i måltidsplaneringen. Implementeringen blir en process där många aktörer ska samverka.

Fakta om klimatdataprojektet

Under perioden september 2014 – september 2015 har man tagit fram en klimatmodul inom befintliga måltidsplaneringsverktyg för att kunna beräkna och följa upp matens klimatpåverkan.

SP Food and Bioscience (SP FB) har varit ansvariga för att leda arbetet. Projetket har i huvudsak finansierats av Västra Götalandsregionens stöd för miljöprojekt. Mashie, Aivo och Foodit har ansvarat för att klimatdata implementeras i deras respektive måltidsverktyg/system.

Följande organisationer inom offentliga måltider har deltagit i utvecklingsprojektet genom finansiering och som piloter för att fånga in behov/önskemål samt agerat testpiloter under utvecklingsfasen:

 • Västmanlands läns landsting
 • Region Skåne
 • Landstinget i Sörmland
 • Stockholms Läns Landsting
 • Västra Götalandsregionen
 • Sodexo
 • Göteborgs kommun
 • Härryda kommun
 • Norrköpings kommun
 • Borås kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Umeå kommun
 • Huddinge kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.