Startsida Umeå kommun

Plast i kontakt med mat

En stor del av alla livsmedel i dagens samhälle säljs i olika typer av plastförpackningar eller kommer på annat sätt i direkt kontakt med plast. Det finns flera olika plastsorter och ofta är det enda sättet att identifiera vilken sort det gäller är återvinnings-symboler, till exempel en triangel med siffra inuti, vilken anger huvudplasten i produkten. Material som är avsedda att använda till livsmedel ska vara märkta med ”glas och gaffel” eller orden ”till livsmedel” för att påvisa att de är säkra.

Varför väljer Måltidsservice att använda tallrikar i plast?

I Umeå kommun tillagar och serverar Måltidsservice måltiderna i skola och barnomsorg. En av anledningarna till att tallrikarna är av plast är att de är mer stöttåliga och inte går sönder lika lätt. Porslinsskärvor på golvet som kan bli resultatet av en nedtappad tallrik är en risk för barnen då de kan skära sig och det kräver noggrann städning då skärvorna lätt sprids och kan gömma sig bland möbler och annat. På förskolorna leker små barn på golven och kan stoppa sådant de hittar i munnen.

En annan fördel med plast är att tallrikarna jämfört med porslin är betydligt lättare och därmed positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv för personalen. De hanterar stora mängder tallrikar varje dag och många små lyft kan på sikt ge lika stora förslitningsskador som få tunga lyft. Lättare tallrikar minskar den totala arbetsbelastningen och ger en bättre arbetsmiljö.

Olika plaster

I dag används två olika typer tallrikar till Umeå kommuns verksamheter. De består av två olika typer av plaster, polykarbonat och melamin.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används bland annat till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga och tåla hög värme, som nappflaskor eller till flaskor för exempelvis dricksvatten som ska åter­användas eller andra matförpackningar.

Polykarbonat och Bisfenol A

Bisfenol A är ett så kallat hormonstörande ämne som främst används till­sammans med andra kemiska ämnen för att skapa plastprodukter. Bisfenol A används exempelvis i polykarbonatplast. Det totala genomsnittliga dagliga intaget av bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikro­gram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna.

European Food Safety Authority (den europeiska myndigheten för livsmedels­säkerhet, Efsa) har fastlagit ett så kallat TDI på 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan att det medför en risk för hälsan. Studier har visat att människor exponeras för mindre bisfenol A än man tidigare trott. Den största källan för bisfenol A är via maten främst från konserverad mat och kött/köttprodukter. Den andra största källan till exponering av bisfenol A är från papper som används vid utskrifter, exempelvis kvitton.

Efsa har under 2013-2014 genomfört en riskbedömning avseende effekter vid låga halter av bisfenol A. Riskbedömningen visar att den allra högsta mängd en person kan bli utsatt av bisfenol A från maten och andra källor som exempelvis kvitton och damm ligger 3-5 gånger under det föreslagna TDI. Efsa slår därför fast att den mängd bisfenol A vi får oss inte bedöms skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster.

Melamin

Ämnet melamin är en organisk förening som bland annat används för att göra hårda plastmaterial. Under 2008 upptäcktes det att melamin hade blandats i mjölk i Kina vilket ledde till stora hälsobesvär. Det är inte tillåtet att använda melamin som tillsats i livsmedel. I Sverige har det inte påträffats melamin i några livsmedelsprodukter.

Det finns ingen risk att melamin ska överföras till maten i farliga mängder från en tallrik eftersom melaminet är så hårt bundet i plasten.  De aktuella gräns­värden för hur mycket melamin som kommer från material i kontakt med livsmedel är betydligt lägre än de halter som kinesiska barn och vuxna blivit sjuka av. I de fall då melamin har orsakat sjukdom har människor fått i sig det på annat sätt än via plastkärl.

Upphandlingskrav

I upphandling ställs krav på att alla plastprodukter ska vara godkända för livsmedel.

Källor

Livsmedelsverket;
www.slv.se

European Food Safety Authority (Efsa);
www.efsa.europa.eu/en

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.