Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisningen för läsåret 2017-2018 startar måndag den 28 augusti.

Fjärrundervisning i ämnet modersmål startar den 4 september.

 

Aktuell skolforskning visar att barn och elever som får möjlighet att utveckla flera språk kan nå högre resultat även i andra ämnen. VI uppmuntrar till att läsa modersmål men att läsa modersmål är frivilligt.

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen i grupp där det är möjligt. Ämnet modersmål handlar om språkutveckling, men även om kultur och identitet. De förmågor som modersmålsämnet syftar till att utveckla, växer i kommunikation och samspel med andra.

Undervisande samtal och samarbete i grupp spelar en viktig roll i effektiva klassrum. Läs mer i: Flerspråkighet – en forskningsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012)

Vem har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå?

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven varje dag använder modersmålet i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet

 

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att grundläggande

  • minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket
  • lämplig lärare finns att tillgå.

Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Ökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Om du tillhör något av de nationella minoriteterna, ska du erbjudas undervisning i modersmål. En skola ska erbjuda undervisningen även om det endast är en elev som vill läsa språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev men en romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Det är skolans rektor som beslutar.

Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver ha grundläggande kunskaper i det angivna språket.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-073 61 50
E-post

Webbansökan, byte av skola eller uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning inför läsåret 2017-18 senast 30 april 2017.
OBS! För elever som deltar i modersmålsundervisning krävs ingen ny ansökan.

Ansök om modersmålsundervisning i grundskolan 

Byte av skola eller uppsägning

Vårdnadshavaren ansvarar för byte eller uppsägning av modersmålsundervisning.

Blankett för byte eller uppsägning

Sidan har granskats 2017-08-10

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmaligrundskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.