Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Från och med 1 april kan vårdnadshavare/myndig elev ansöka om modersmålsundervisning i kurserna Modersmål grund, Modersmål 1, Modersmål 2, samt Aktiv tvåspråkighet. Ansökningstiden är öppen till och med 30 maj.

  • Nyanlända elever som saknar godkänt betyg i ämnet modersmål, ansöker om Modersmål grund.
  • Elever som går i årskurs 9 och läser ämnet modersmål och får ett godkänt betyg från grundskolan kan ansöka om Modersmål 1.
  • Elever som går på gymnasiet ansöker om lämplig kurs.


Om det, utifrån ansökan, krävs ytterligare underlag för att bedöma om eleven har goda kunskaper, kallas eleven till två testtillfällen i samband med terminsstart hösten 2017.

Ansökningar som kommer in efter 30 maj behandlas löpande och intag till kurser görs till och med vecka 45 i mån av plats. 


Rektor godkänner ansökan om modersmålsundervisning

För att rektor ska kunna godkänna modersmålsansökan måste de krav som anges i Skollagen vara uppfyllda (Skollagen, kap 15, 19§). 

 

Modersmålsundervisning

19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk om eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen startar om följande uppfylls:

  • minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket (gäller ej nationella minoritetsspråk)
  • lämplig lärare finns att tillgå


Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.


Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Kontakt

Marie Karling
chef
090-16 29 33
073-073 61 50
mejl

Webbansökan

Modersmålsundervisningen anordnas och bedrivs av kommunens Kompetenscentrum för flerspråkighet.


Beslut

Det är elevens rektor som fattar beslut och meddelar eleven.


Avbrott

Elev som vill avsluta pågående kurs i modersmål tar kontakt med rektor/studie- och yrkesvägledare på sin skola, som i sin tur anmäler avslut till Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Mer information


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.