Startsida Umeå kommun

Behörighet, urval och prioritering

Du är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studie­bevis från ett gymnasieprogram.

För att få studera på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen ska du vara folk­bokförd i Umeå kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun, ska du skicka ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun, för godkännande eller avslag av kurserna du sökt.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbild­ningen påbörjas, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Information om dispens­ansökan hittar du nedanför.

Viva vägledning sköter antagningen till all vuxenutbildning i Umeå kommun.

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen.

Om inte alla sökande kan antas, måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Kommunen beslutar vilka sökande som ska antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget och de sökandes olika utbildningsbakgrund.

Vid urval till yrkesutbildning vägs även svag ställning på arbetsmarknaden in i bedömningen.

Behörig till vuxenutbildning på gymnasial nivå

En vuxen är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år och:

  1. Är bosatt i landet
  2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  4. I övrigt uppfyller förskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Slutförd utbildning på nationellt program innebär avslutad utbildning, med utfärdat examensbevis eller studiebevis.

Allmän information om dispens

Ladda ner blankett för dispensansökan

Urval till vuxenutbildningens teoretiska kurser görs enligt:

Förordning 2011:1108 om vuxenutbildning 3 kap 7 §.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som;

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upp­rättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering eller,
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkes­val.

Rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet för högskole­utbildning samt Yrkeshögskola

En sökande som inte uppnått grundläggande behörighet till högskole- eller yrkes­högskoleutbildning, har rätt att läsa in detta.

Den som har grundläggande behörighet har även rätt att läsa in särskild behörighet till högskole- eller yrkeshögskoleutbildning. Rättigheten avser dock endast en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185).

Urval till yrkesutbildningar görs enligt:

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxen­utbildning.

10 § 2 st Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställ­ning på arbetsmarknaden.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.