Startsida Umeå kommun

Behörighet, urval och prioritering

Du kan söka vuxenutbildning i Umeå kommun...

  1. om du är folkbokförd i Umeå kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Umeå genom den.
  2. från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).
  3. om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbild­ningen påbörjas, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Information om dispens­ansökan hittar du nedanför.

Allmän information om dispens

Ladda ner blankett för dispensansökan

 

Viva vägledning sköter antagningen till all vuxenutbildning i Umeå kommun på grund.

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen.

Om inte alla sökande kan antas, måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Kommunen beslutar vilka sökande som ska antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget och de sökandes olika utbildningsbakgrund.

Vid urval till yrkesutbildning vägs även svag ställning på arbetsmarknaden in i bedömningen.

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. Om det gäller studieförberedande kurser på gymnasienivå så kan eventuellt kursen erbjudas med annan studieform.


Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Viva vägledning, 901 84 Umeå.

Om du har betyg från en kommunal gymnasieskola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg.

 

Urval till vuxenutbildningens teoretiska kurser görs enligt:

Förordning 2011:1108 om vuxenutbildning 3 kap 7 §

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som;

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upp­rättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering eller,
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkes­val.

 

Rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet för högskole­utbildning samt Yrkeshögskola

En sökande som inte uppnått grundläggande behörighet till högskole- eller yrkes­högskoleutbildning, har rätt att läsa in detta.

Den som har grundläggande behörighet har även rätt att läsa in särskild behörighet till högskole- eller yrkeshögskoleutbildning. Rättigheten avser dock endast en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185).

 

Urval till yrkesutbildningar görs enligt:

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxen­utbildning.

10 § 2 st Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställ­ning på arbetsmarknaden.

 

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Viva vägledning, 901 84 Umeå.

Om du har betyg från en kommunal gymnasieskola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg.

 

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslut

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi tillämpar vid var tid, gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Rättslig grund är Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (Skollagen (2010:800) samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning och/eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad Vuxenutbildning). Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem. De person-uppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Personuppgiftsansvarig är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 901 84 Umeå. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. Kontakta dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller på dataskyddsombud@umea.se.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet. Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter.


Var noga att granska att det du har fyllt i, är korrekt innan du skickar in ansökan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.