Startsida Umeå kommun

Olofsdal - Stadsliden 6:2 - bostäder

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar  för i huvudsak bostadsbebyggelse, men även att ge möjligheter att tillgodose behovet av nya förskolelokaler och särskilda boenden för äldre.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/01066

Handläggare

Johan Marklund
planarkitekt
090-16 14 85
johan.marklund.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 22 oktober 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft