Startsida Umeå kommun

Offentlig handling

Allmänna handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligaste registerformen i kommunen är ett diarium, men där finns bara en liten del av alla allmänna handlingar som kommunen har. Många allmänna handlingar finns i andra typer av register eller i särskilda verksamhetssystem.

Om du vill veta vilka olika typer av allmänna handlingar som finns i en viss kommunal verksamhet kan du begära att få se dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar.

Vad är en allmän handling?

En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev. Det kan också vara en så kallad upptagning, det vill säga information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas. Det kan var ett mejl, en ljud- eller videoinspelning.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Det innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till handlingen via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. Handlingen ska var inkommen till, utgående från eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus