Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Peter Juneblad, Linda Gustafsson och Anders Blomberg.

Peter Juneblad, Umeå kommun, Linda Gustafsson, Umeå kommun och Anders Blomberg, Björklöven.

Umeå en förebild för socialt hållbara städer

Välbefinnande, tillit och trygghet är viktiga förutsättningar för en socialt hållbar stad med sikte på 200 000 invånare. Umeå är på flera sätt en förebild för hållbar stadsutveckling. Morgonpasset 14 november lyfte fram både utmaningar och goda exempel.

– För att skapa förändring mot en allt mer socialt hållbar och jämställd stad måste vi alla delta, prata med varandra och samverka, kommunen, invånare och näringslivet. Vi måste bygga staden tillsammans!

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg och samordnare för kommunens kommission för social hållbarhet, berättade att Umeå ligger bra till i jämförelser av tillit i samhället. Många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt här, att tillvaron är meningsfull och man känner sig delaktig. Det bidrar till att vi litar på varandra och det i sin tur får människor att må bra.

– Folk vill bo i ett tryggt samhälle som är socialt hållbart och ger mervärden, och företag flyttar dit där folk vill bo. Därför är det viktiga förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Undersökning och analys ger kunskap

Men, det finns också utmaningar att ta itu med. Kommunen använder så kallad ”stadsdelskomplettering”, en metod för förstå orsaker till social stabilitet, ta reda på vad som är avgörande och se vad som kan åtgärdas.

– Vi analyserar och tar reda på vad som är bra och mindre bra i olika stadsdelar eller områden, vad som behövs för att skapa större välbefinnande. Utgångspunkter är barns uppväxtvillkor, boende och bebyggelsemiljö och möjligheter till arbete och försörjning.

Underlag är till exempel statistik, studier, undersökningar, kartläggning av aktörer och nätverk, men också direkt dialog med invånare, byggföretag, ideella organisationer och andra myndigheter.

Dialog möter intresse

Aktuellt under hösten 2019 är kommunens stadsdelsdialoger som har mött stort intresse. Under oktober och november besöker planerare från kommunen tolv stadsdelar och frågar var invånare trivs och inte, och vad de önskar för sin stadsdel i framtiden. Det är också möjligt att lämna synpunkter via kommunens webbplats. Dialogen har hittills gett kommenterar om 3 100 platser, en bra möjlighet att ta vara på goda värden och komplettera med det invånare efterfrågar.

– Vi följer upp det bland annat med en enkät till 16 000 invånare som handlar om socialt kapital och relationer till andra. Pratar du till exempel med dina grannar eller inte?

Viktigt att barn har det bra

Bra uppväxtvillkor för barn är en mycket viktig faktor för att nå social hållbarhet och stabilitet. Barn till vårdnadshavare som har liten inkomst och kanske också försörjningsstöd har sämre förutsättningar, i skolan, på fritiden och bland kompisar. Problemen följer ofta med till nästa generation och därför är ett av kommunens mål att halvera barnfattigdom, eller helst få bort den helt. En handlingsplan är på gång som ska ge positiva effekter på lång sikt, öka inkludering och undvika utanförskap i samhället.

– Vi måste minska effekten av att en del familjer har sämre ekonomiska förutsättningar och vi jobbar för att möta denna grupp på olika sätt, både med kompensatoriska och förebyggande åtgärder. Om du i ditt företag eller i din verksamhet har idéer och vill bidra, hör av dig, uppmanar Linda Gustafsson.

Lika villkor för kvinnor och män

Nyligen invigdes konstverket ”Listen” på Rådhustorget, en symbol för att kommunen tar ställning mot sexuella trakasserier. Det är bara ett av många uttryck för att jämställdhet står högt på agendan i Umeå. Ett annat är Gendered landscape (genderedlandscape.umea.se), en webbplats som visar upp staden som en spelplats för jämställdhet och ojämställdhet och tydliggör att normer och strukturer som har med kön att göra spelar roll. Trots framsteg finns ännu många orättvisor att rätta till.

– Vi strävar efter att målmedvetet bygga in ett jämställdhetsperspektiv i alla delar när Umeå växer. Arbete för trygghet handlar mycket om att få ut folk i det offentliga rummet, kvinnor och män, barn och unga, och få dem att mötas.

Bra kompisar, också vid sidan av isen

Schyssta attityder och inkluderande gemenskap är en förutsättning också i idrottsvärlden och föreningslivet. Björklöven IF vet att det är viktigt. Anders Blomberg, vd, berättade om projektet ”Gröngul kompis” som klubben driver sedan två år.

− Vi utbildar hockeyspelare och erbjuder hockeyupplevelser, men vi har samtidigt ett stort ansvar för att våra ungdomar utvecklas till goda samhällsmedborgare. Vi driver ”Gröngul kompis” för att barn och unga i klubben ska vara bra kompisar, förstå och respektera varandra, och vara ambassadörer för ett schysst sätt.

Spelare från representationslagen pratar med lagen och peppar ungdomarna med klubbens värdegrund som utgångspunkt. Det handlar i praktiken om att tänka på allt från kroppsspråk, uppförande och ordval till att uppskatta olikheter och se dem som en tillgång. Klubben hoppas att ungdomarna ska sprida insikterna och inspirera fler i alla åldrar att vara en bra kompis.

Trygghet ökar förmåga

− Björklöven vill göra skillnad, både på och vid sidan av isen. Idrotten når ut och engagerar många och därför måste vi också stå för bra saker med en gedigen värdegrund. Och, vi vet att människor som är med i gemenskapen, känner sig trygga och respekterade presterar bättre i sin idrott.

Medlemmarna i Björklöven uppskattar ”Gröngul kompis” och arbetet väcker uppmärksamhet, både i och utanför idrotts-Sverige. Som en del av kampanjen ”De rätta färgerna” är projektet nominerat till European Excellence Award 2019, en erkänd utmärkelse för PR och kommunikation som delas ut i Lissabon i slutet av november.

Mer information

Läs mer om: Umeå kommuns arbete för hållbar utveckling, kommunens jämställdhetsarbete, Gendered landscape

Eller läs mer om: Björklövens arbete med Gröngul kompis, eller den utmärkelse de är nominerade till: European Excellence Award

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag