Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Norra Ön i Umeå.

Umeå testbädd för framtidens resor

Genom den nationella satsningen ”Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv” blir Umeå en unik testbädd för storskalig elektrifiering och andra lösningar. Umeå kommun och Umeå Energi har beviljats 4 mnkr från Vinnova och satsar lika mycket själva.

En snabb befolkningstillväxt påverkar mobiliteten i en stad, till exempel genom ökad trängsel. I Umeå, en av Sveriges snabbast växande städer, ökar befolkningen med ca 2 procent per år. För att styra utvecklingen till social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet finns dessa mål:

  • 2022 ska 65 procent av alla resor i tätorten ske med hållbara färdsätt (gc- och kollektivtrafik).
  • 2030 ska alla transporter vara fossiloberoende (nationellt mål).

Kunskap för världen

Den satsning som nu beviljats pengar är första fasen i att etablera en testbädd för nästa generations resor och transporter i Umeå och norra Sverige. Den omfattar inledningsvis två delprojekt med unika förutsättningar att lyfta kunskapsnivån nationellt och internationellt inom framtidsfrågor som elektrifiering, digitalisering och automatisering.

– I testbädden kan Umeå Energi, Umeå universitet och näringslivet använda kommunens gator och andra ytor till att testa olika lösningar. Det ska leda till ny kunskap, som kan komma att påverka den kommunala planeringsprocessen, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Sveriges största systemtest

I norra Sverige finns inte den kapacitetsbrist som gäller kraftnäten på andra håll i landet, vilket ger unika förutsättningar för storskalig elektrifiering.

2019 elektrifieras Umeå kollektivtrafiks tre största linjer för att skynda på omställningen till hållbara transporter. Sammantaget innebär det att 69 procent av kollektivtrafikresandet övergår till eldrift, vilket möjliggör Sveriges största systemtest i närtid.

– Umeå är den naturliga platsen med tanke på en tidig och ambitiös satsning på elbussar som ett inslag i en hållbart växande stad. Det som också talar för satsningens långsiktighet är att den görs i bred samverkan med andra aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

8 000 invånare på Norra Ön

I planprocessen, med översiktsplan och detaljplan som viktiga verktyg, finns behov av utvecklad kunskap inom elektrifiering och automatisering. Exploateringen av stadsdelen Norra Ön för 8 000 invånare är komplex med unikt läge, centralt och mitt i Umeälven, och målet att stadsdelen ansluts primärt med gång och cykelbroar.

Detta är första gången som ett test att framtidssäkra detaljplaneprocessen görs i Sverige. Det behövs en omställning mot hållbart resande som möjliggör en hög mobilitet, utvecklingspotential och därmed också attraktivitet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag