Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar förslag till ny bebyggelse i Universitetsstaden enligt det fördjupade detaljplaneförslaget för Liljansberget. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Umeå Universitetsstad blir ”Smart City”

40 miljoner kronor i EU-medel ska investeras i Universitetsstaden i Umeå för att den ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar.

Projektet som heter RUGGEDISED. Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap, som tillsammans med Rotterdam och Glasgow, beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program.

– Ambitionsnivån för Universitetsstaden är redan hög och nu får vi möjlighet att göra ännu mer. Projektet blir en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

En rad projekt

Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå universitet. Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller flera delprojekt inom området.

Några exempel på projekt som kommer att genomföras:

  • Solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar
  • Energiutbyte mellan olika verksamheter inom området
  • Smart styrning av energianvändning i lägenheter. Hyresgästen kan göra aktiva val för att minska energianvändning och klimatpåverkan under tiden som man inte vistas i lägenheten. Återkoppling görs till hyresgästen och skapar incitament som uppmuntrar till klimatsmart beteende.
  • Ny typ av inbyggd busshållplats för snabbare av- och påstigning på bussen och för att minska energiförluster och uppvärmningsbehov för bussen vintertid.
  • Optimering och styrning av enskilda byggnader och en hel stadsdel för att reducera värmeeffektbehov och minska CO2-utsläppet. Optimering och styrning sker i nära samverkan mellan energileverantör och fastighetsägare.
  • ”Grönt parkeringsköp” för att uppmuntra resor med kollektivtrafik eller cykel
  • 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden

Vision för Universitetsstaden

”Universitetsstaden är en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i internationell toppklass. En attraktiv stadsdel som lever dygnet runt med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel med miljöer som inbjuder till rörelse i vardagslivet och som kan bidra till bättre hälsa”.

– Det är ärofullt att Umeå i så hård konkurrens valts ut, men det innebär också ett stort ansvar för vårt lokala partnerskap. Det vi utvecklar i Umeå, kommer andra städer i Europa att följa och studera för att kunna ta efter, säger Carina Aschan, projektledare, Umeå kommun.

Horisont 2020

Bidraget är en del av EU:s Horisont 2020-program som är avsett för projekt där IKT (informations- och kommunikationsteknik), energi och rörlighet tillämpas på ett innovativt sätt och där offentliga verksamheter samarbetar med marknadens parter och kunskapsinstitutioner i ett internationellt sammanhang. Förutom Umeå är också Rotterdam i Nederländerna, Glasgow i Skottland ”Light House städer”. Brno i Tjeckien, Parma i Italien och Gdansk i Polen är så kallade följestäder. Andra partners är bl.a. Austrian Institute of Technology, Siemens, Swedish ICT och ICLEI. Projektet påbörjas i november och pågår under 5 år.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag