Umeå, flygbild en sommarnatt

Årsredovisning visar rekordresultat för 2022

Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2022. Umeå kommunkoncerns resultat för året har fastställts till 1 177 miljoner kronor varav Umeå kommuns resultat ingår med 899 miljoner kronor.

– Det här är ett rekordstarkt resultat för Umeå kommun, vilket är enormt positivt och som visar att kommunen har en välskött ekonomi. Den säkerställer att vi långsiktigt kan bedriva vård, skola, omsorg och erbjuda andra samhällstjänster på det sätt som vi önskar. Med detta vet vi också att kommunen är väl rustad att hantera 2023 och 2024, som med inflation och en vikande konjunktur ger oss helt andra förutsättningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Vid debatten under kommunfullmäktigemötet konstaterades att många kommuner i landet har fått stora ekonomiska överskott under 2022. Enligt årsredovisningen orsakas överskottet för året främst av ökade skatteintäkter, utjämningsbidrag, stora statsbidrag kopplade till pandemin och även oväntat goda inkomster från kraftverket Stornorrfors där Umeå kommun är delägare.

Eftersom varje verksamhetsår enligt lag ska bära sina egna kostnader får inte kommunen använda ett överskott direkt i löpande verksamhet under kommande år. Kommunen använder i stället vinster till att göra avsättningar för exempelvis pensioner och för att minska låneskulden, vilket innebär att en mindre andel av skattemedlen behöver gå till att betala räntor för lån.

Under debatten i kommunfullmäktige råder enighet om att resultatet för 2022 är bra, men det framkommer också att partierna har olika uppfattningar om betydelser av resultatet och framför allt vilka effekter det bör få när det gäller det kommande budgetbeslutet för kommunens verksamheter och den aktuella skattesatsen.

– Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022, all-time high, med sammantaget nästan 1,2 miljarder kronor. Kommunen står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Men samtidigt har Umeå kommun två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. Självklart finns det utrymme att sänka den höga kommunalskatten, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att

  • fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 1 177 miljoner kronor varav Umeå kommuns resultat ingår med 899 miljoner kronor
  • fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 497 mnkr, varav jämförelsestörande poster 299 miljoner kronor
  • fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2022
  • fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 47 miljoner kronor
  • fastställa årets balanskravsresultat till 841 miljoner kronor
  • bevilja ansvarsfrihet för år 2022 för kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ
  • nämndernas fiktiva egna kapital justeras enligt reviderad modell för över- och underskottshantering och uppgår därefter till totalt 124,4 miljoner kronor.

Mer information

Kommunens årsredovisning 2022 finns att ta del av på umea.se/redovisning.

Läs också mer om kommunens ekonomi på umea.se/ekonomi.

Sidan publicerades