Grupp med anonymt svartklädda personer

Brottslighet som utnyttjar unga bör bestraffas hårdare

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott ställer sig bakom ett utredningsförslag från regeringen om att göra det straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att främja ungdomsbrottslighet. I utskottet fanns dock olika uppfattningar om de förslag som rörde skärpta straff för unga.

– Den brottslighet och det våld som vissa kriminella aktörer står för idag är något som samhället behöver tackla gemensamt. Därför är det positivt att utredningen föreslår skärpta straff, framför allt när det gäller brott i nätverk som involverar unga. Hårda straff fungerar dock sällan avskräckande eller rehabiliterande, utan har snarare negativ inverkan på unga. Därför är vi tveksamma till övriga förslag i utredningen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Utredningens uppdrag har varit att överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick bland annat att föreslå lagändringar som innebär skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och skärpta straff för personer som involverar unga i kriminalitet.

Utredningen föreslår:

  • Skärpta straff för flera brott som är vanliga i kriminella nätverk, bland annat narkotikaförsäljning, grov utpressning och grovt olaga hot.
  • Ett skärpt minimistraff för rån.
  • En ny form av straffskärpningsregel i brottsbalken som är avsedd att ha kraftig verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön.
  • Att brottet människoexploatering ska utvidgas till att också omfatta den som utnyttjar annan i brottslig verksamhet, även ungdomar.
  • Ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdoms-brottslighet.·Utvidgade förutsättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott.
  • En presumtion för häktning vid misstanke om brott vars minimistraff är fängelse i ett år och sex månader. I dag krävs ett högre minimistraff för att en presumtion för häktning ska gälla.

Umeå kommun skriver i sitt remissvar att man ställer sig positiv till att det blir straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att det blir straffbart att främja ungdomsbrottslighet. De preventiva effekterna i övrigt väntas dock bli ringa, eftersom de personer som ofta är aktiva i kriminella nätverk är under 25 år och unga lagöverträdare får hårdare konsekvenser av långa straff. Enligt svaret fungerar hårda straff sällan avskräckande eller har avsedd rehabiliterande effekt.

Umeå kommun ställer sig också frågade till hur tillhörigheten av ett kriminellt nätverk definieras. Kriminella nätverk är nätverksorganisationer och personer går in och ur nätverk och kriminell aktivitet. Det finns risk att stämpla unga personer som tillhörande ett kriminellt nätverk i allt för tidigt skede av sin kriminella bana. Det kan i sin tur leda till att kommunen får ett ökat antal klienter inom socialtjänsten, efter dessa individer avtjänat sitt straff, med risk för institutionaliseringseffekter.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott var dock inte enigt. Moderaterna föreslog att delar av kommunens yttrande skulle strykas.

–Jag delar inte den negativa synen på hårda straff som framkommer i Umeå kommuns yttrande. Skärpta straff är en mycket viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger kommunalrådet Anders Ågren (M), i en kommentar.

Sidan publicerades