Pengar

Budget och uppdrag beslutade för 2022

Efter en bred debatt om ekonomiska vägval kopplade till coronapandemin, satsningar, behov och prioriteringar i välfärden och den kommunala skattesatsen har kommunfullmäktige beslutat om budget för 2022.

– Det känns väldigt bra att budgeten efter en lång debatt nu har passerat kommunfullmäktige. Coronapandemin har gjort oss medvetna om vad som verkligen är viktigt för ett gott samhälle. Välfärden måste värnas, liksom en hållbar utveckling, som även innefattar trygghet, kreativitet, och bildning. En förutsättning för detta är att Umeå fortsätter att växa och utvecklas, eftersom tillväxt stärker skattebasen och därmed kommunens resurser, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Dagens beslut omfattade inte enbart en budget utan även en plan för åren 2023–2025, mål och direktiv till nämnderna, samt en investeringsplan 2022–2025. Kommunens budget för 2022 och planen för 2023–2025 utgår från fastställd budget för 2021 samt beslutade ramjusteringar.

I budgeten beräknas lönekostnaderna i genomsnitt öka med 2,45 procent. Övriga driftkostnader och intäkter har räknats upp med 1 procent. Nämndernas ramar har utöver indexuppräkning justerats bland annat med anledning av den demografiska utvecklingen.

I beslutsunderlaget bedöms samhällsekonomin våren 2021 befinna sig i en återhämtningsfas efter pandemin. Under återstoden av året beräknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att konjunkturen stärks allt snabbare, något som skulle innebära att den kraftiga BNP-nedgången från 2020 hämtas igen redan till 2022. Enligt prognosen ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Det kommer även att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

Trots detta bedöms norra Sverige och Umeå ha en fortsatt god konjunktur bland annat kopplat till industri- och infrastrukturinvesteringar, export, befolkningsutveckling, och ett diversifierat näringsliv. Omfattande investeringar i både Norrbotten och Västerbotten ökar behovet av arbetskraft inom i stort sett alla sektorer, vilket innebär att inflyttningen till de två länen från övriga riket måste öka rejält för att täcka arbetsmarknadens behov.

Befolkningen i Umeå kommun beräknas passera 140 000 invånare under år 2027. Fram till 2032 beräknas den genomsnittliga befolkningsökningen till drygt 1 500 personer årligen.

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2020 skattesatsen för år 2021 till 22,80 kr. En ökning av skattesatsen med en skattekrona motsvarar cirka 309 miljoner kronor i skatter och bidrag år 2022. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 256 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.

– Att moderaternas budgetförslag förlorade i voteringen mot den budget som socialdemokraterna och miljöpartiet har lagt var väntat. Men, jag är glad att två moderata uppdrag bifölls: AB Bostaden ska i högre utsträckning beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna, och för- och grundskolenämnden ska skapa fler resursklasser. Vi lyckades även få majoritet för ett gammalt alliansförslag om flexibla nattstopp för avstigande i kollektivtrafiken, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Budgetbeslut

Kommunfullmäktige har beslutat att

  • fastställa skattesatsen 2022 till 22,80
  • fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2022–2025
  • fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
  • fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2022 och plan 2023–2025 för respektive styrelse eller nämnd
  • fastställa investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–2025
  • för löneökningar 2022 avsätta 2,45 procent vilka fördelas per nämnd
  • godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster
  • godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
  • kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar
  • fastställa mark- och exploateringsplan 2022–2025.
Sidan publicerades