Pengar, miniräknare

Budget och uppdrag beslutade för 2023

Efter en bred debatt om ekonomiska vägval kopplade till den nya situationen med ett krig i Europa, inflation, kostnadsökningar och välfärdens behov har kommunfullmäktige nu beslutat om budget, uppdrag och kommunal skattesats för 2023.

– Det känns väldigt bra att budgeten efter en ordentlig debatt nu har passerat kommunfullmäktige. Trots två år av pandemi har Umeå kommun i dag en stabil och välskött ekonomi. Nu har ett krig inletts i Europa. Vi vet att inflation och kostnadsökningar kommer ha inverkan på kommunens resurser. Därför är det viktigt att vi använder våra skattemedel på ett klokt sätt och fortsätter arbetet att stärka välfärden i Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

I beslutsunderlaget "Planeringsdirektiv, budget och investeringar2023" konstateras bland annat att Umeå är en stark och attraktiv kommun som fortsätter att växa. Tillväxten ökar skatteintäkterna och gör det möjligt att utveckla välfärden. Kommunen har ett brett och diversifierat näringsliv och en positiv tillväxt utifrån fler etableringar och antalet nya jobb.

När staden och kommunen växer är det viktigt att bygga fler bostäder av varierande karaktär utifrån behov som finns. På samma sätt är det viktigt att fortsätta värna och utveckla stadens grönstruktur som ökar i betydelse i takt med att kommunen växer.

Vidare ska Umeå växa hållbart, utan några utsatta områden. Segregation och utanförskap ska motverkas. Kommunen ska också ta ansvar för klimatomställningen genom rejält minskade utsläpp samtidigt som samhället rustas för att möta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Välfärden bygger Umeå starkt. Det är skola, vård och äldreomsorg som är grunden för framtiden. För att möta behoven och utmaningarna behövs fler medarbetare inom skolan och äldreomsorgen.

Inför kommunfullmäktige hade bland annat allianspartierna lagt fram en alternativ budget för 2023. Där fanns bland annat förslag på sänkt kommunalskatt med anledning av kommunens goda ekonomiska situation.

– Det blev en bra debatt som tydliggjorde skillnaderna mellan de politiska huvudalternativen i Umeå. Jag är glad att allianspartierna i Umeå efter fyra år har enats om ett gemensamt budgetalternativ gentemot S/MP, även om det var väntat att vi skulle förlora i slutvoteringen. Det var mycket positivt att vi lyckades vinna bifall för två av våra uppdrag: dels att öppna upp fler områden för att bygga bostäder i Umeå, dels att upphandla mer lokalt producerade livsmedel, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Kommunfullmäktige har beslutat att

 • fastställa skattesatsen år 2023 till 22,80
 • fastställa kommunstyrelsens förslag till planeringsdirektiv, budget och investeringar för 2023 och plan för 2024–2026 inklusive:
  inriktningsmål, program och tilläggsuppdrag till kommunens nämnder och bolag
  uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
  nettokostnadsbudget 2023 och plan 2024–2026 för respektive styrelse eller nämnd
  investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024–2026
  mark- och exploateringsplan för 2023–2026
 • för löneökningar 2023 avsätta 2,75 procent vilka fördelas per nämnd
 • godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
 • kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar.
Sidan publicerades