Wasalines nya färja Aurora Botnia

Wasalines toppmoderna färja kommer trafikera Umeå–Vasa med start sommaren 2021. Foto: Wasaline.

Ett nav för hållbar omställning

Med lågt klimatavtryck och hög fraktkapacitet blir nya elhybridfärjan mellan Umeå och Vasa en hållbar länk som knyter samman hamnarna på den norska atlantkusten med farlederna till länder som Ryssland, Kina, Indien och Japan. Det skapar värde inte bara för Sverige utan även för våra grannländer.

Umeås gynnsamma position på den svenska östkusten gör platsen till ett nav med starka länkar i alla riktningar och ett globalt flöde av varor, tjänster och kunskap. Den starka innovationsanda som länge präglat Umeås näringsliv gör att platsen sedan årtionden varit en tillväxtmotor med en av Sveriges mest eftertraktade fastighetsmarknader. Här finns specialister i framtidsbranscher och unga ambitiösa idébärare som vill förändra världen och skala upp sina verksamheter. Allt med Umeå som bas. När Wasaline sommaren 2021 sätter in en ny elhybridfärja mellan Umeå och Vasa så förbättras förutsättningarna ytterligare.

Europakarta som visar Umeås logistiska läge

Med starka länkar i alla riktningar finns Umeå mitt i ett globalt flöde av både varor, tjänster och kunskap. Klicka på kartan för att förstora den.

Hållbara satsningar

På båda sidor om Bottenhavet finns högklassiga universitet och ett blomstrande och innovativt näringsliv, som tillsammans bidragit till att ledande kluster vuxit fram inom bland annat industri, energi, life science och andra kunskapsintensiva näringar. SCA:s miljardinvesteringar på pappersbruket i Obbola och den koldioxidneutrala fabrik som Komatsu bygger för att växla upp sin tillverkning och utveckling av skogsmaskiner är bara två av många exempel på hållbara investeringar som görs av näringslivet i Umeå.

Vind i seglen för tjänstesektorn

Samtidigt växer tjänstesektorn med ungefär 600 nya företag varje år och i grannstaden Vasa investerar Wärtsilä över två miljarder kronor i en unik innovationshub som skapar ett nytt och spännande ekosystem för utveckling av energilösningar. Tillsammans med framtidssatsningarna norr om Umeå, där bland annat Europas största batterifabrik ingår, finns rätt förutsättningar för att leda den hållbara omställningen.

Pulsen på Umeås nya ekonomiska läge

Den utveckling som sker i det öst-västliga stråket, betydelsen av förbättrad infrastruktur genom den förstärkta länken och den innovationskraft som skapas genom detta diskuterades under seminariumet Pulsen på som sändes 22 juni. Se sändningen:

Vid seminariumet 22 juni samtalade företrädare för näringsliv, regioner i Sverige, Finland och Norge, myndigheter och EU om förutsättningarna för fortsatt och stärkt tillväxt och utveckling. Gemensamt för samtliga medverkande är att det finns en tillväxtvilja och framtidstro med fokus på samverkan.

Norr i fokus för investeringar, tillväxt och utveckling

Näringslivet i norra Sverige har aldrig varit hetare. Bara i Umeåregionen skapas tusen nya arbetstillfällen varje år. En liknande utveckling finns i Vasa som har en av Finlands starkaste arbetsmarknader. Den nya färjan skapar stora möjligheter till ökad samverkan över Norra Kvarken, konstaterar Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun.

Joakim Strand, ledamot för Svenska folkpartiet i Finlands riksdag, håller med och slår fast att Umeå och Vasa ligger på ett av världens mest intressanta ställen.

Det är enormt stora investeringar på gång på båda sidor av Östersjön. Och för att den utvecklingen ska fortsätta och stärkas ytterligare behöver vi fortsätta att satsa på universitetsutbildning, forskning och innovation. Lyckas vi koppla ihop privat och offentlig verksamhet på ett framgångsrikt sätt så kommer vi att locka ännu fler investeringar till vår region.

Även Arne Langset, regionråd i Indre Helgeland i Nordnorge, vittnar om kraftig tillväxt och omfattande investeringar i både existerande industrier och nyetableringar. Han talar varmt om ett nordligt industribälte som sträcker sig över norra Norge, Sverige och Finland och om det goda samarbetsklimat som råder både mellan kommuner och näringsliv i de tre länderna.

Fram till 2050 räknar vi med att näringslivets transportbehov i vår region kommer att öka med 70 procent. En växande andel av de transporterna kommer att gå via Umeå och sedan vidare söderut eller via Finland till Östeuropa.

Kommunstyrelsens ordförande i Umeå, Hans Lindberg, konstaterar att ”det känns otroligt bra” att den nya färjan snart är i trafik och att den gemensamma kraftsamlingen från Umeå och Vasa burit frukt. Liksom regionrådet i Indre Helgeland ser Hans Lindberg stora framtidsmöjligheter med den öst-västliga transportrutten från de norska Atlanthamnarna, via Umeå och Vasa.

När nordostpassagen norr om Sibirien öppnas förkortas transporttiderna till och från Asien med två veckor. Via Umeå och Vasa får man snabb tillgång till hamnarna i Nordnorge.

Ett näringsliv i stark utveckling och omställning

Martin Ärlestig på Komatsu Forest och Kenneth Widell från Wärtsilä Smart Technology Hub i Vasa berättar båda om de många spännande och lovande utvecklingsprojekt som pågår inom deras respektive företag – nästan samtliga med det yttersta syftet att bidra till en grön och hållbar omställning. På skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest har man precis färdigställt en helt ny fabrik i Umeå som inte bara är koldioxidneutral utan faktiskt bidrar till en minskning av koldioxid i luften.

För oss innebär den nya färjan en ökad närhet till en helt ny samverkan. Den skapar förbättrad trygghet för våra materialleveranser från Finland samtidigt som den ökar exportkapaciteten, säger Martin Ärlestig.

Inom industrikoncernen Wärtsilä arbetar man bland annat med utveckling av nya klimatvänliga drivmedel för fartyg, men också med olika tekniker för att optimera hela kedjan av sjötransporter från hamn till hamn.

Den nya färjan Aurora Botnia är i sig själv ett gott exempel på den gröna utveckling och hållbara omställning som en rad av deltagarna i seminariet talade om. Catarina Fant, marknadschef på rederiet Wasaline, beskriver färjan som världens mest miljövänliga passagerarfartyg. Aurora Botnia är ett hybridfartyg som körs med naturgasdrift och, på sikt, biogasdrift och som i hamn helt går med eldrift.

Det är ett fartyg i absolut framkant i alla avseenden. Styrning och navigation är toppmoderna, men det är också intelligenta digitala system för incheckning, ventilation, belysning och tillträde till hytterna, berättar Catarina Fant.

Samarbete för tillväxt

Den snabba tillväxten i norra Sverige understöds också av olika institutioner. Det statliga svenska forskningsinstitutet RISE har i uppdrag att bidra till kraftsamlingen för den hållbara omställningen. En av anläggningarna finns i Umeå och enhetschefen Malin Johansson berättar att RISE expanderar kraftigt i Umeå och norra regionen.

Även EU är aktivt i flera olika satsningar i norra Sverige. Helena Sundblad Schäfer, programansvarig på EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling och sammanhållning, säger att EU betraktar regionen som en föregångare i många avseenden.

Tre olika EU-fonder kommer att investera i norra Sverige. Dels Europeiska regionalfonden, dels Fonden för rättvis omställning som bland annat förväntas investera i koldioxidfri stålproduktion. Även Återhämtningsfonden, som skapats med anledning av Covid-19-pandemin, kommer att investera i norra Sverige.

Landshövdingen i Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, sammanfattar avslutningsvis att Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Vasaregionen utgör epicentrum för nyindustrialisering och utveckling.

Totalt räknar vi med att det ska investeras 1 000 miljarder kr i Västerbotten och Norrbotten. Men om vi ska se till att de värden som skapas också återinvesteras, behöver vi bli 100 000 fler invånare i de två nordligaste länen. För att det ska bli verklighet krävs investeringar i nya fastigheter, nya bostäder och i utbildning och kompetens. Det behövs nya företag, och de är ofta resultat av forskning som bedrivs på universiteten. Och de nya företag som ska hjälpa till i den hållbara utvecklingen måste ha startkapital, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Sidan publicerades