Goda resultat i medarbetarenkät, men det finns områden att förbättra

En klar majoritet av Umeå kommuns medarbetare är stolta över sin arbetsplats, trivs med sina kollegor, drar nytta av sina kunskaper och får nödvändigt stöd i arbetet. Återhämtning och att förena arbete med föräldraskap är områden som på vissa håll kan förbättras.

– Årets medarbetarenkät bekräftar bilden att Umeå kommun i huvudsak har nöjda med­arbetare som trivs och är trygga på sina arbetsplatser. Arbetet upplevs i hög grad som omväxlande och kraven står i paritet med kompetens och resurser för att göra ett bra jobb. Det här känns förstås väldigt bra. Men det finns självklart variation inom vår organisation och områden som behöver utvecklas för att Umeå kommun ska fortsätta vara attraktiv som arbetsgivare, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

En bra grund för fortsatt arbete på arbetsplatser

Totalt svarade 87 procent av medarbetarna på årets enkät, viket Karin betonar är ett högt resultat. Kommunen har många olika verksamheter och med 12 000 medarbetare uppstår en variation när det gäller arbetsmiljöer. Därför är enkäten i första hand ett verktyg för våra arbetsplatser. Samtidigt finns områden som behöver utvecklas gemensamt, där kommunen som arbetsgivare både kan och behöver bli bättre.

– Det är oerhört viktigt att genomföra medarbetarenkäten eftersom det är en viktig grund för kommunens systematiska arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. Genom att arbeta med resultatet och åtgärder till­sammans utan att individens svar kan spåras, skapas en viktig demokratisk bas i arbets­platsens arbete. Tack vare resultaten får kommunens arbets­platser redskap för att ta nästa steg, säger Karin Ahnqvist.

Ur det övergripande resultatet

Bland de frågor som visade bäst resultat i årets enkät finns den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där årets genomsnittliga resultat uppgick till 4,8 av 6 möjliga. Enligt Karin är det ett bra resultat som dessutom har varit förhållandevis stabilt i Umeå kommun de senaste åren. Bland delresultaten i denna del fanns arbetsorganisation, medarbetarens möjlighet till stöd i arbetet, frågor om den närmaste chefens insatser, men också med­arbetarens möjlighet att använda sina kunskaper i arbetet, samt möjlighet till utveckling.

Det övergripande resultatet visade att medarbetarna i hög grad har kännedom om målen för den verksamhet där de arbetar, avgränsningar för sitt arbete, förväntade resultat och hur arbetet ska utföras. Enkäten visar vidare höga omdömen när det gäller respektfullt bemötande från kollegor och chefer, samt att kvinnor och män behandlas jämlikt.

Viktigt att kunna diskutera svårigheter

Enkäten visar att det finns en öppenhet att diskutera svårigheter på arbetsplatsen, men det finns också en grupp som svarar nej på frågan ”Jag känner mig trygg i att uttrycka mina åsikter på min arbetsplats”.

– Nu är det visserligen bara 4,2 procent som svarar tydligt nej på frågan. Men för organisationen, arbets­platsens och individens välmående och trivsel är det viktigt att fånga upp den här typen av signaler för att ytterligare stärka en kultur av med­bestämmande och öppenhet, betonar Karin.

Återhämtning och livspussel

Andra områden där det finns utvecklingspotential är exempelvis att mer än var femte medarbetare ger låga poäng på frågan ”Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut”. Vidare anger drygt hälften av medarbetarna att det finns möjlighet att förena arbete med föräldraskap.

– Det är ett högt tempo i samhället i dag och livspusslet med jobb, familj och fritids­aktiviteter gör det svårt för många att få balans i livet. Vi vill att Umeå kommun ska vara en organisation som lockar med­arbetare i alla faser av livet och arbetslivet. Vi vill behålla våra medarbetare, därför är även detta något som vi behöver fortsätta jobba med, inte minst utifrån ett genusperspektiv, avslutar Karin.

Toppresultat från medarbetarenkäten 2022, organisatorisk och social arbetsmiljö

(6 är maxpoäng)

Fråga

Poäng

Min chef har årligen resultat- och utvecklingssamtal med mig

5,6

Mina kollegor bemöter mig med respekt

5,6

Mina kunskaper och färdigheter är till nytta i mitt arbete

5,5

Jag vet vilka specifika arbetsuppgifter jag har

5,5

Min chef behandlar mig med respekt

5,5

Jag trivs med mina kollegor

5,5

Jag vet vad som krävs av mig i mitt arbete

5,4

Jag vet vilka resultat jag ska uppnå med mitt arbete

5,4

Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats

5,4

Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsuppgifter

5,3

För mig är det tydligt hur mina arbetsuppgifter ska genomföras

5,2

Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats

5,2

Enkätresultat med utvecklingspotential

Fråga

Poäng

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid

4,3

Min arbetsbelastning är acceptabel

4,2

Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter

4,2

Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder

4,0

Jag kan själv bestämma min arbetstakt

4,0

Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut

4,0

Mitt arbete är fritt från påfrestande konflikter

4,0

Mitt arbete är fritt från starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer

4,0

Mitt arbete är fritt från störande avbrott ​​

3,5

Mitt arbete är fritt från störande ljud

3,3

Sidan publicerades