Personer i ring lägger händerna på varandra.

Kommunen ska stärka demokratin

Kommunalråden i Umeå kommun, Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S), undertecknar Umeå kommuns deklaration för en stark demokrati. Deklarationen ska skickas till regeringen och samla och engagera krafter som stödjer demokrati som styrelseskick och uppmuntra fler i samhället att ta tydlig ställning för att stärka demokratin.

– I år är det 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta och demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Det är också 111 år sedan Umeå fick den första kvinnliga ledamoten i dåvarande stadsfullmäktige, Helena Ljungberg. Umeå kommun undertecknar deklarationen för att uppmärksamma detta och för att ytterligare stärka demokratiarbetet i Sverige, att ta ställning för alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter, rättsstatens principer med mera, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen har tillsatt kommittén Demokratin 100 år som har till uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Som en del i detta uppdrag uppmanar kommittén nu myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag att underteckna Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att underteckna deklarationen för en stark demokrati åtar sig Umeå kommun på samma sätt som övriga kommuner i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Region Västerbotten att verka för att demokratin även i fortsättningen ska stå stark och tydliggöra ambitionen att värna mänskliga rättigheter.

– Demokratifrågorna är lika viktiga i dag som för 100 år sedan och det här är ett arbete som kommer att märkas i kommunen på flera olika sätt. I höst planeras bland annat olika informations- och kommunikationsinsatser för att uppmärksamma 100-årsjubileumet av kvinnors rösträtt. Under 2022 kommer Umeå kommun att fortsätta utveckla och pröva nya och innovativa former för medborgarinflytande och demokratiutveckling, då särskilt dialogprocesser inom stadsplanering, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Aktörer som antar deklarationen åtar sig att bidra till de mål som anges i deklarationen och de ska

  • verka för att fler får god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

I början av 2022 ska alla aktörer som har undertecknat deklarationen lämna in en kort beskrivning av den verksamhet som har genomförts i förhållande till åtagandena.

Sidan publicerades