Bild

Kritik mot beskrivning av riksintresse

Kommunstyrelsen i Umeå kommun är starkt kritisk till länsstyrelsens förslag till reviderad riksintressebeskrivning för kulturmiljövård Umeå. Kritiken grundar sig i de begränsade möjligheter som kommunen har haft att yttra sig och påverka beskrivningens innehåll, vilket riskerar att minska kommunens möjligheter att växa hållbart.

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till reviderad riksintressebeskrivning och avgränsning gällande riksintresset för kulturmiljövård Umeå. Förslaget har skickats för kännedom till Umeå kommun. Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, är starkt kritisk till innehållet i beskrivningen och framför allt till förfarandet där en berörd kommun inte får möjlighet att påverka innehållet.

– Vi är förstås glada att länsstyrelsen nu har hörsammat vår önskan att få lämna synpunkter på ett förslag som på ett så genomgripande sätt kan påverka utvecklingen av Umeå. Men det saknas fortfarande möjligheter för Umeå kommun att ge inspel som har reell effekt på riksintressebeskrivningen. Detta trots att den är väsentlig för kommunens planerings­arbete och för stadens framtida utformning, säger Hans Lindberg.

– Länsstyrelsen hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens nuvarande översiktsplan innan den fastställdes av kommunfullmäktige för tio år sedan. Därför är det orimligt att länsstyrelsen nu gör en helt annan tolkning av riks­intresset för centrala Umeå. Kursändringen med den nya tolkningen av riksintresset gör att planerade projekt i Umeå riskerar att inte bli av, säger Hans Lindberg.

Kommunstyrelsen skriver i ett brev till länsstyrelsen att Umeå som en som expansiv kommun har en tydlig övergripande planeringsstrategi och ett ansvar att växa hållbart. Det handlar om en hållbar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell tillväxt i riktning mot 200 000 invånare år 2050. Inom ramen för denna strategi utgör Umeås centrala stadsdelar en väsentlig del i den tilltänkta hållbarhetsstrukturen för kommunen.

I planeringsstrategin tar Umeå kommun även ett tydligt ansvar för de kulturhistoriska aspekterna och man har även ambitioner att stärka, bibehålla och utveckla särarter och identitet på olika platser.

Kommunstyrelsen skriver vidare att Länsstyrelsens riksintressebeskrivning är väl genomarbetad. Men det renodlade intresset vad gäller kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna är ytterst problematiskt att inlemma i den planerings­strategi som kommunen följt i tio år och avser fortsätta följa. Detta försvåras ytterligare av Länsstyrelsens beskrivning som signalerar att riksintresset under senare tid har tagit påtaglig skada genom enskilda projekt, kumulativa effekter och att riksintresset i flera avseenden bedöms som mycket sårbart.

Bostadsförsörjningsfrågan och riksintresseanspråket är intressen som redan i dag ställs mot varandra. Om länsstyrelsens beskrivning blir gällande kommer den högst sannolikt även att utmana miljölagstiftningen, exempelvis när det gäller möjligheter till utveckling av hållbara transporter, men även bestämmelser gällande jordbruksmark och strandskydd.

– Det har helt klart funnits acceptans hos Länsstyrelsen för detaljplanerna inom de centrala stadsdelarna. Agerandet från Länsstyrelsens sida gör det väldigt svårt för Umeå kommun att vara förutsägbar, vilket riskerar att avskräcka fastighetsutvecklare med flera intressenter som kommer till kommunen med olika investeringsalternativ, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Ytterligare en aspekt som kommunstyrelsen nämner i sitt svar till länsstyrelsen är att det för närvarande pågår ett nationellt uppdrag om en översyn av samtliga riksintressen. Umeå kommun anser att det är självklart att länsstyrelsens lokala översyn av riksintresseanspråket inte borde föregripa den nationella översynen.

– Stadsplanering med alla perspektiv och intressen som måste tas tillvara är en komplicerad process som kräver långsiktighet. Länsstyrelsens analys och giltighetsbedömning gör att Umeå kommun inte delar länsstyrelsens uppfattning att anspråket inom området är ett riksintresse i alla delar. Eftersom det finns olika uppfattningar om bevarande och utveckling av kulturmiljöerna i centrala Umeå så är det viktigt att länsstyrelsen och Umeå kommun har en fortlöpande dialog, säger Janet Ågren (S), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Sidan publicerades