Luftmätning på Västra Esplanden

Luftmätning på Västra Esplanden

Pandemin gav lägre halter av kvävedioxid

Distansarbete och digitala möten under pandemin har haft god påverkan på luftkvaliteten i Umeå under 2021. Lägre halter av kvävedioxid har uppmätts då färre färdats med bil till och från jobbet jämfört med tidigare år.

Pandemins beteendeförändringar medförde 2021 mycket låga trafikmängder på Västra Esplanaden jämfört med normala år.

– Detta ger en försmak på hur luftföroreningarna kan komma att minska när åtgärdsprogrammet för luft är genomfört och vilket även innebär minskad mängd av tung trafik. Dessutom kan vi räkna med att andelen elbilar i trafiken ska öka, säger Maja Westling, (C) vice ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Fortsatt viktigt med åtgärdsprogram

Mätningarna av kvävedioxid 2021 visar ett resultat som bedöms ligga i paritet med de goda resultaten 2020 trots att det var ett extremt milt och blåsigt år och 2021 var relativt kyligt.

– Vi klarar miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde, men fortfarande överskrider vi miljökvalitetsnormen för åtminstone dygn, arbetet utifrån åtgärdsprogrammet är fortsatt viktigt, säger Andreas Sjögren, ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Låga partikelhalter 2021

Halterna av partiklar har varit förhållandevis låga och legat under såväl miljökvalitetsnorm som miljömålsnivå. God effekt på föroreningsnivåerna bedöms åtgärderna ha gett i form av dammbindning, gatuunderhåll och spolning som ända sedan 2013 satts in vid behov under vårvintrarna.

Mer information

Läs mer om luften utomhus och åtgärdsprogrammet för luft: www.umea.se/luft

Sidan publicerades