Några personer handlar på torget.

Positivt för många av Umeås företag

Trots coronapandemin och oron för en vikande världskonjunktur har både förutsättningarna för företagande och företagarnas relation till Umeå kommun varit förhållandevis gott under 2020. Det konstateras i flera av de rapporter som nu börjar färdigställas.

Peter Juneblad

– Många företag har självklart haft ett väldigt tufft år och ser ut att ha det fortsatt tufft, inte minst inom turismen, mötesindustrin, restaurangnäringen och delar av handeln. Men totalt sett minskade faktiskt antalet konkurser i Umeå kommun med 7 procent under 2020, jämfört med 2019. Umeå uppvisar dessutom bättre siffror än flera jämförbara städer och även jämfört med riket som helhet, vilket känns positivt mitt i allt det här, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Han ser flera tänkbara förklaringar till detta men i grunden är Umeås bransch­bredd och nära kopplingar till universiteten en fortsatt viktig anledning till att Umeås näringsliv växer i både hög- och lågkonjunktur. Vissa branscher har gynnats av pandemin, medan andra inte har påverkats överhuvudtaget. Befolknings­tillväxten i Umeå, den stabila fastighetsmarknaden och alla satsningar som görs i industriföretagen är andra viktiga faktorer.

Samtidigt konstaterar Peter Juneblad att även om delar av handeln har enorma utmaningar så finns andra delar som växer på grund av att vi konsumerar andra produkter på andra sätt. En företagskultur där man är förändringsbenägen och snabbt kan anpassa sin verksamhet bedöms även det vara bidragande.

Företagshjälpen ger stöd

Umeå var först i landet att starta Företagsakuten när konjunkturen vände nedåt i samband med att pandemin slog till för knappt ett år sedan. Projektet som startades i ett samarbete mellan organisationen Företagarna i Umeå och Umeå kommun avslutades vid årsskiftet. Men eftersom coronapandemin fortsätter och företagens behov av rådgivning kvarstår så inrättas nu, januari 2021, Företagshjälpen som ger rådgivande krisstöd till företag i Umeå. Alla företagare i Umeå kommun, oavsett bolagsform, kan vända sig till Företagshjälpen och exempelvis få guidning bland regionala och statliga stöd, hjälp med ansökningar, kontakter med myndigheter och organisationer, stöd vad gäller affärsutveckling kopplat till omställning, med mera.

Stöd till företag

Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Ta hjälp av Umeå kommuns företagslots.

Umeå kommun utövar också tillsyn och ger tillstånd av olika slag till företag. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomför årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, där företag som har ärenden kopplade till kommunerna får svara på frågor.

Det finns ännu bara statistik för de åtta första månaderna 2020, men den indikerar ett förhållandevis bra resultat för kommunen. Ett exempel är myndighetsutövningen när det gäller livsmedel där Umeå visar siffror som ligger klart över riksgenomsnittet. Även arbetet med serveringstillstånd, som har varit extra viktigt under coronapandemin, får höga betyg när det gäller upplevelser av rättssäkerhet, kompetens och bemötande.

Rune Brandt

Kommunikation med företag är viktigt

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef vid Umeå kommun, som ansvarar för delar av kommunens verksamheter som granskas i undersökningen, anser dock att allt inte är rosenskimrande. När det exempelvis gäller bygglov så är de företag som arbetar med dessa frågor inte alltid positiva till kommunens insatser.

– När vi bryter ner siffrorna för att förstå var det brister så handlar det många gånger om kommunikation, om hur kommunen redogör för arbetsprocessen gentemot företagen och även ger återkoppling. Det är en del kvar att göra när det gäller kommunens relationer med företagen, men genom att arbeta med kontinuerlig dialog, snabb handläggning, ett systematiserat upphandlings­förfarande, med mera, så är kommunen helt klart på rätt väg, säger Rune Brandt.

Näringslivet står sig bra vid jämförelse

Hur ser då företagsklimatet i Umeå ut för 2021? Peter Juneblad är försiktigt optimistisk och nämner bland annat att vid benchmarking mot andra tillväxtstäder i framför allt södra Sverige så sticker Umeås näringsliv ut i positiv bemärkelse. Det ger även förhoppningar om fortsatt förbättrade resultat i de olika attityd­mätningar som ofta får stor uppmärksamhet, till exempel den som genomförs av Svenskt Näringsliv där Umeå förbättrade sin placering med 27 platser och nu är på plats 6 i Sverige bland större städer.

– Umeå är en av de kommuner i landet där det privata näringslivet har starkast tillväxt och den står sig mycket väl mot jämförbara orter i Sverige. Samtidigt ska vi inte försköna verkligheten. Det är många företag som har det riktigt besvärligt just nu, det är inget snack om det och vi måste fortsätta hjälpas åt att komma igenom den här krisen. Personligen är jag dock hoppfull och rimligen bör vi närma oss någon form av normalitet under året, säger Peter Juneblad.

Sidan publicerades