Foto: Lisa Wikstrand/Johnér

Umeå har goda förutsättningar att klara kommande utmaningar

Verksamheterna i Umeå kommun och som helhet med företag går bra. Med tanke på coronapandemin och alla de utmaningar den medförde med sig i samhället och i kommunens verksamheter går det till och med väldigt bra. Vi räknar med att kommunen får ett tydligt överskott under 2022. Men med ett krig i Europa, en begynnande energikris och höga inflationssiffror ser vi nu hur lågkonjunkturen börjar slå igenom. Det kommer även att påverka Umeå kommun.

I kommunstyrelsens delårsrapport redovisas ett positivt resultat för årets åtta första månader. Enbart kommunens resultat uppgår till 829 miljoner kronor, vilket är en ökning med 247 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Då är resultaten för kommunägda bolag inte inräknade.

För helåret 2022 beräknas kommunens prognosticerade resultat uppgå till 687 miljoner kronor, vilket är 203 miljoner kronor högre än resultatet föregående år. Resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 605 miljoner kronor som främst förklaras av

  • högre skatteintäkter, generella statsbidrag, och utjämning än förväntat
  • ökade intäkter från kraftverksamheten i Stornorrfors
  • kostnader inom verksamheten som inledningsvis inte ökar i samma utsträckning som erhållna bidrag för specifika statliga satsningar
  • minskad verksamhet inom delar av kommunen som en konsekvens av pandemin.

Kommunens ekonomiska ställning kommer alltså att vara ytterligare stärkt vid utgången av år 2022, vilket ger bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar, samt en bättre utgångspunkt att genomföra nödvändiga investeringar.

Men samtidigt som de ekonomiska resultaten för kommunen just nu är väldigt positiva finns det förstås också moln på himlen. Rysslands krig i Ukraina, stigande energipriser och inflation påverkar hela vår omvärld och därmed också Umeå kommun. Precis som hushållen och företagen drabbas även Umeå kommun av stigande kostnader för varor och tjänster, samt markant ökade kostnader för pensioner.

Som en konsekvens av överklagade detaljplaner, coronapandemins påverkan på genomförandetakten, komponentbrist och inte minst effekter relaterat till inflationen har planerade investeringsprojekt försenats eller förskjutits i tiden. Enligt nuvarande prognos kommer endast cirka 52 procent av investeringsanslaget för 2022 att nyttjas.

Trots att vi ser att konjunkturen viker måste kommunen fortsätta sitt arbete för att möta utmaningen med en åldrande befolkning. Det handlar om att utveckla verksamheter att behålla befintlig personal och rekrytera nya medarbetare, men också om att fortsätta insatserna för att locka fler företag och nya talanger till Umeå för att på så sätt öka skatte­underlaget och därmed säkra välfärden. Att skapa förutsättningar för fortsatt byggande av bostäder, verksamhets­lokaler och infrastruktur är också viktigt.

Umeå kommun har en god ekonomi, en ung befolkning, låg arbetslöshet och en kontinuerlig tillväxt. Vi bygger vår kommun med hållbarhet i fokus så att Umeå fortsätter vara en attraktiv plats där människor vill leva och bo. Med det finns goda förutsättningar att klara de samhällsutmaningar vi nu står inför. Vi får dock förbereda oss på en period då allt inte kommer att vara enkelt.

Mer information

Läs mer om förutsättningar för kommunens ekonomi och budget: www.umea.se/ekonomi

Sidan publicerades