Kvinna på promenad i vintermiljö

Allt bättre luftkvalitet i sta'n

I år kommer Umeå med stor sannolikhet för första gången att klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även årsmedelvärdet när det gäller utsläpp av kväveoxid. Däremot uppnås inte normen per dygn. Det visar kommunens årliga rapport till länsstyrelsen.

– En gynnsam väderlek under inledningen av året har hållit nere kväveoxidvärdena och dessutom har coronapandemin satt spår i form av minskat resande. Sammantaget har 2020 varit ett bra år när det gäller luftkvaliteten i Umeå och i och med de olika miljöåtgärder som nu genomförs i kommunen så kommer luftkvaliteten att förbättras ytterligare, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun rapporterar årligen till länsstyrelsen hur kommunen uppfyller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Årets rapport visar att årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger under gränsvärdet och därmed uppfyller miljökvalitetsnormen. Även den europeiska miljökvalitetsnormen klaras. I år kommer kommunen med stor sannolikhet även att för första gången klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även miljömålet för årsmedelvärdet. Däremot har redan för många dygn med för höga värden uppmätts, vilket betyder att dygnsnormen överskrids för 2020.

De gynnsamma värdena för 2020 bedöms till stor del bero på det mycket milda och blåsiga vädret under vintern 2020 och även till viss del på effekten av coronarestriktionerna under vårvintern.

Enligt rapporten har det allmänna resebeteendet ändrats något till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa coronapandemin. Resandet med kollektivtrafiken har minskat, det är första gången det händer sedan 2014. Resandet med cykel har inte påverkats nämnvärt. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elfordon har fortsatt enligt plan. Däremot kommer den stora byggnationen av Västra länken att bli försenad, men den färdigställs troligen under 2021.

– Luften i Umeå centrum blir renare och renare. 2020 uppvisar det bästa resultatet sedan mätningarna började 2003. Vi ser årliga förbättringar, och när ringleden blir klar kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Några händelser under 2020

  • Trafikverket har börjat arbetet med Västra Länken som planeras vara färdigställt i slutet på 2021.
  • Installationen av 118 icke-publika laddningsstationer på personalparkeringar vid kommunens verksamheter har genomförts enligt plan.
  • Projekt som Sharing City Umeå och Hållbara arbets- och -tjänsteresor (HAR) pågår.
Sidan publicerades