Pengar

Kommunens budget och uppdrag klara för 2021

Kommunfullmäktige fattade på måndag kväll 26 oktober beslut om kommunens budget för 2021. Det blev en över tio timmar lång och stundvis het debatt om satsningar och prioriteringar i välfärden, den kommunala skattesatsen och inte minst kommunens mål och uppdrag.

– Sverige och Umeå står inför många utmaningar i form av klimathot, pandemi och många osäkerheter i omvärlden. Men dessa utmaningar ger också möjligheter att bygga ett bättre samhälle. I budgeten som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har arbetat fram tar vi oss aktivt an framtiden och fortsätter att bygga ett Umeå som är hållbart för klimatet, naturen och människan, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Säkra välfärd och hållbar utveckling

Den beslutade budgeten för 2021 tar avstamp i att värna välfärden, samtidigt som kommunen växer hållbart mot målet 200 000 invånare år 2050. Syftet med tillväxten är att stärka skattebasen och att säkra välfärd och utveckling för alla Umeåbor.

Så långt i debatten var de flesta partier i kommunfullmäktige relativt eniga. Däremot fanns det stora skillnader mellan partierna när det gäller uppfattningar om hur kommunens utmaningar ska hanteras. Det handlade bland annat om synen på olika satsningar, prioriteringar och privatiseringar i välfärden, samt hållbarhet och social trygghet i kommunen. En stor del av debatten berörde också 301 förslag på uppdrag till kommunens olika nämnder, varav 39 uppdrag beslutades.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kritik mot beslutad skattenivå

Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen, var bland annat starkt kritisk till nivån på den beslutade skattesatsen, till bristen på privata alternativ i vård- och omsorg, men också till olika prioriteringar på kulturområdet i den beslutade budgeten.

– Umeå behöver mer borgerlig politik. Moderaterna presenterade ett eget budgetförslag med en annan inriktning, däribland sänkt kommunalskatt, mer resurser till äldreomsorg och skola och en rad konkreta trygghetsåtgärder. Detta förslag röstades ner. Men, vi är nöjda över att det enda uppdrag från oppositionen som lyckades vinna i voteringarna var Moderaternas förslag om att öka andelen lokalproducerade livsmedel i upphandlingar från Umeå kommun, säger Anders Ågren.

Budgetbeslut 2021:

  • Skattesatsen år 2021 fastställs till 22,80.
  • Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2021–2024 fastställs
  • Uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning fastställs.
  • Kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2021 och plan 2022–2024 för respektive styrelse eller nämnd fastställs.
  • Investeringsbudget för 2021 och investeringsplan för 2022–2024 fastställs.
  • För löneökningar 2021 avsätts 2,75 procent, vilka fördelas per nämnd att godkänna.
  • Kommunstyrelsen får under löpande år besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster.
  • Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.
  • Kommunstyrelsen får inom fastställd investeringsbudget och plan göra tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar.
  • Plan för exploateringsverksamheten för 2021–2024 fastställs.

Mer information

Budgeten i sin helhet finns inom kort att läsa på www.umea.se/budget.

För att undvika risk för smittspridning av covid-19 och skapa möjlighet för alla ledamöter i kommunfullmäktige att medverka genomfördes kommunfullmäktige den här gången i Umeå Folkets hus, Idun. Coronapandemin genomsyrade budgetdebatten, eftersom den både har haft inverkan på ekonomin i Sverige och i världen.

Sidan publicerades