Uppdrag från kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktige hade 301 uppdrag på förslag till kommunstyrelsen och nämnder att besluta om. 39 av uppdragen beslutades medan övriga uppdrag avslogs.

Beslutade uppdrag:

 1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra analys med syfte att identifiera faktorer och utvecklingsområden som i hög utsträckning bedöms kunna bidra till Umeå kommuns fortsatta tillväxt.
 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att mot bakgrund av genomförd analys ta fram och till fullmäktige presentera förslag på strategier och utvecklingsområden som bedöms vara väsentliga för Umeå kommuns fortsatta tillväxt.
 3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att under 2021 fortsätta med att skapa planberedskap genom att planera för minst 2000 bostäder per år.
 4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hindra framväxten av segregation och utsatta områden i Umeå. I uppdraget ingår att utveckla arbetet hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga verksamheter. Arbetet ska också inkludera andra offentliga aktörer som till exempel region och polis, samt ideell sektor.
 5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en åtgärdsplan utifrån de rekommendationer och den lägesbild som tagits fram av UmeBrå Umeå växer – tryggt och säkert.
 6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för Umeå växer – tryggt och säkert ska trygghetsuppdraget under 2021 ha ökad fokus på kampen mot narkotika tillsammans med kommunens samarbetsaktörer.
 7. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.
 8. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet som sker inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå och implementeringen av handlingsplan mot barnfattigdom, förebyggande hälsoarbete samt jämställd stadsplanering.
 9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på jämlikhetsdata för att mäta och synliggöra skillnader. Genom att mäta och synliggöra skillnader kan Umeå kommun målmedvetet arbeta för ett jämlikt Umeå.
 10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna insatser för att parera arbetslöshet i spåren av covid-19-pandemin med särskilt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden.
 11. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och driva arbetet med Klimatneutrala Umeå. I detta uppdrag ingår att ta fram förslag på klimatkontrakt och långsiktigt utveckla kommunens styrmodell så att kommunens nämnder och bolag involveras i arbetet. Uppdraget innebär också att utveckla Umeå kommuns befintliga samverkansmodeller med olika samhällsaktörer så att dessa kan involveras i arbetet.
 12. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och till nämnderna tillhandahålla en metodik för att genomföra klimat- och kostnadsanalyser. Metoden ska underlätta nämndernas redan pågående arbete med att ta fram och prioritera åtgärder för att leva upp till Umeå kommuns miljömål. (Förtydligande av tidigare uppdrag nr.49 om att ta fram en handlingsplan för hur klimatutsläppen kan minskas i enlighet med Parisavtalet).
 13. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Umeå kommunföretag ta fram ett analysunderlag för klimatomställningsinvesteringar för såväl kommunen som kommunkoncernen utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för Klimatneutrala Umeå.
 14. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för utvecklingen av cirkulär ekonomi i Umeå. Arbetet ska utgå från miljömålen, avfallsplanen.
 15. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att samordna fordonsanskaffningen i kommunen.
 16. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet och genomföra förslag avseende prioriterings- och beslutsordning, finansieringsmodell och ansvarsfördelning för effekthemtagning relaterat till utvecklingsprojekt i kommunens verksamheter.
 17. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla processer och handläggningsrutiner som bedömts ha potential för digitalisering/automatisering. (Baserat på inventering genomförd 2020).
 18. Kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att se över och utöka de fackliga organisationernas förtroendemannatid för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
 19. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga deltagande kommuner utvärdera det arbete som idag bedrivs i gemensamma nämnder och undersöka möjlighet till avtalssamverkan eller andra åtgärder som förbättrar och/eller förenklar samverkan.
 20. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera och analysera eventuella nettokostnadsavvikelser i nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram anvisningar för analys och sammanställa nämndernas analys inför presentation i kommunfullmäktige.
 21. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2024 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.
 22. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att redovisa sammanställning av samtliga lokaler som förhyrs eller ägs av Umeå kommun inklusive hyreskostnad/lokalkostnad per lokal.
 23. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande en ny gymnasieskola, både vad gäller placering och programstruktur. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser.
 24. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med äldrenämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande nytt vård- och omsorgsboende för planeringsperioden 2025–2028 förutom tidigare planerat objekt tillsammans med AB Bostaden. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser.
 25. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag till och fastställa standard- och servicenivå per försörjningsprocess utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar och i samråd med berörda nämnder.
 26. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att beskriva upphandlingsbehov för perioden 2021–2022. Nämndernas upphandlingsbehov överlämnas till kommunstyrelsen för sammanställning och samordning. Sammanställt behov av upphandling för 2021–2022 ska tillsammans med analys av kommunens köpbeteende presenteras samordnat.
 27. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckling av processen för inköp och upphandling med särskilt fokus på avtalsförvaltning och förbättrad överblick över kommunens köpbeteende.
 28. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla kommunens sociala och miljömässiga krav vid upphandling och den systematiska uppföljningen.
 29. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution för Umeå.
 30. För att långsiktigt säkra kommunens finansiella ställning ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att analysera kommunens finansiella förutsättningar till och med år 2030 (kommande tio åren).
 31. Kommunfullmäktige ger även kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att sammanställa och presentera kommunens samlade investeringsbehov nedbrutet på objektsnivå till och med år 2030 (kommande tio åren). Sammanställningen ska även inkludera beräkning av den driftskostnad som blir effekt av årligt investeringsbehov. Kommunens finansiella förutsättningar ska tillsammans med sammanställt investeringsbehov presenteras för kommunfullmäktige vid uppstart av budgetprocess för 2022 och ligga till grund för utformning av finansiella strategier för kommande år.
 32. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att säkra att slutredovisning av investeringsprojekt lämnas till berörda nämnder. Tekniska nämndens verksamhetsberättelse ska innehålla en sammanställd redovisning av samtligainvesteringar/förhyrningsprojekt som har slutredovisats under året samt kommentar till eventuell avvikelse från budget.
 33. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att utforma förslag till komplettering av nuvarande riktlinjer för budget och investeringsprocess med riktlinjer som tydliggör arbetsordning (process), möjliggör helhetsbild för prioritering, delegationsordning och regelverk för lokalanskaffning (oavsett egen regi, extern förhyrning och finansiell leasing).
 34. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, utveckla kommunens miljöledningsarbete samt implementera hållbarhetsbokslut i Umeå kommun.
 35. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att sammanställa nämndens nuvarande och kända framtida lokal- och anläggningskostnader (egna eller förhyrda). Om sammanställning visar på att nuvarande och kända framtida kostnader ger väsentliga avvikelser ska fritidsnämnden utarbeta och presentera åtgärdsplan för att säkra en långsiktigt hållbar struktur inom nämndens nuvarande ekonomiska förutsättningar.
 36. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för styrberedningen utforma en modell för uppföljning av nämndernas grunduppdrag enligt reglemente, bolagens uppdrag enligt bolagsordning och externa utförares uppdrag enligt avtal och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag, för hur sådan uppföljning kan utformas.
 37. Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsen ta fram en plan för hantering av det strukturella underskottet inom LSS, 2021–2024. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Eventuellt underskott kopplat till detta ska särredovisas i samband med årsbokslutet.
 38. Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur kommunens budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd budgetering)
 39. Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar.
Sidan publicerades