Kvinna lämnar returmaterial på återvinningsstation.

Foto: Bildbyrån Scandinav

Ny avfallsplan från 2021

Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram en ny avfallsplan som är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle. Planen berör alla som bor och verkar i våra kommuner och börjar gälla 1 januari 2021.

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Genom mål och aktiviteter ska avfallsmängderna minska, återvinningen öka och miljöpåverkan från avfallet minska. Avfallsplanen lägger grunden för ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer för cirkulär ekonomi.

Utgår från nationella och globala mål

De övergripande målen i planen utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lag, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden som bland annat handlar om att

  • minska total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och matsvinn
  • genomföra miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
  • öka andel hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk behandling
  • sortera rätt avfall i matavfall
  • minska nedskräpning
  • det inte ska finnas farligt avfall i restavfallet
  • använda enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall.

Kortversion i februari

En sammanfattande kortversion av avfallsplanen arbetas fram under januari 2021 och kommer att finnas tillgänglig på umea.se/avfallsplan att läsa och ladda ner från omkring 1 februari.

Mer information

Här finns avfallsplan, handlingsplan och övriga bilagor att ladda ner: www.umea.se/avfallsplan

Läs mer om miljömålen: www.umea.se/miljomal

Sidan publicerades