Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kvinna snyter sig.

Ökad sjukfrånvaro under pandemin

Sjukfrånvaron i Umeå kommun ökade under 2020, vilket är ett trendbrott jämfört med åren 2016–2019. En viktig orsak är den rådande coronapandemin. Det konstateras i en utvärdering av arbetet för att minska sjukskrivningarna.

– Det står klart att coronapandemin har gjort avtryck även bland de anställda i Umeå kommun. Sjukfrånvaron sjönk åren 2016–2019, men under 2020 syns en tydlig ökning. Även om pandemin grumlar bilden av vilka insatser för att minska sjukskrivningstalen som gör nytta så bedömer vi att arbetet med arbetsmiljö, insatser och rehabilitering samt ledarskap behöver förstärkas, säger Tomas Wennström (S), ordförande, personalnämnden, Umeå kommun.

I april 2017 tog kommunstyrelsen beslut om en fyraårig plan för att minska sjukskrivningarna i Umeå kommun. Den fokuserade på insatser inom systematiskt arbetsmiljöarbete, närvarande ledarskap, samt tidiga insatser och rehabilitering.

Vid den uppföljning som nu presenteras för personalnämnden framkommer bland annat att sjukfrånvaron minskade mellan 2016 och 2019, från 7,3 till 6,9 procent. 2020 steg dock sjukfrånvaron till 8,0 procent, vilket är en ökning som alltså kan härledas till rådande coronapandemi.

Under hela perioden redovisar sex nämnder en minskad sjukfrånvaro: överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Samtidigt ökade sjukfrånvaron i de tre största nämnderna, äldrenämnden, individ- och familjenämnden samt för- och grundskolenämnden, med mellan 0,9 och 1,2 procentenheter. Antalet medarbetare i dessa nämnder utgör en mycket stor andel av alla anställda i Umeå kommun, vilket förklarar varför sjukfrånvaron för kommunen som helhet ökat.

Sjukfrånvaron bland kvinnor ökade från 8,4 procent 2016 till 9,1 procent 2020. Sjukfrånvaron för män ökade under samma period från 4,6 till 5,3 procent. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen var densamma 2020 som 2016, 3,8 procent.

I flertalet av de största yrkesgrupperna ökar sjukfrånvaron under perioden 2016–2020. Undantagen utgörs av kock, måltidspersonal och socialsekreterare som uppvisar minskad sjukfrånvaro.

Mer information

Tomas Wennström (S)
ordförande
personalnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Igor Jonsson (M)
vice ordförande
personalnämnden
Umeå kommun
070-558 09 26
igor.jonsson@umea.se

Sidan publicerades