Väven, flygvy

Starkt delårsresultat kopplat till coronapandemin

Umeå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 589 miljoner kronor, varav kommunens resultat ingår med 366 miljoner kronor. Det visar en delårsrapport som sträcker sig från januari till augusti 2020.

– Det är självklart ett väldigt glädjande resultat för Umeå kommun. Men, resultatet är starkt kopplat till den pågående coronapandemin. Samtidigt som kommunen får ett ökat rörelseutrymme så kommer medlen att behövas för att möta framtida utmaningar. De ekonomiska konsekvenser i konjunkturen som coronapandemin medför både nationellt och globalt kommer även att påverka Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

I delårsrapporten konstateras att coronapandemin har minskat skatteintäkterna, vilket staten i sin tur har kompenserat med generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader. Dessutom har kommunen en minskad verksamhet i vissa nämnder. Det har påverkat jämförelsen med föregående år och budget. Därför finns det redovisat i resultatet för Umeå kommun jämförelsestörande poster på åtminstone 74 miljoner kronor. Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 147 miljoner kronor, vilket innebär att budgetavvikelsen för kommunen efter årets åtta första månader är totalt 218 miljoner kronor.

De nämnder som prognostiserar störst budgetavvikelse är kommunstyrelsen, 50 miljoner kronor, äldrenämnden 40 miljoner kronor, för- och grundskolenämnden 30 miljoner kronor och fritidsnämnden −8 miljoner kronor.

Kommunens prognos för investeringar är 607 miljoner kronor vilket är 542 miljoner lägre än budgeterade investeringar.

Kommunstyrelsen prognostiserar i delårsrapporten att kommunen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat om 322 miljoner kronor för helåret 2020 och uppnår därmed kommunallagens balanskrav.

– Umeå kommun uppvisar ett mycket starkt ekonomiskt resultat för årets åtta första månader. De omfattande ekonomiska tillskott som riksdagen har beslutat om till kommunsektorn kommer att bidra till att Umeå kommun går mot ett rejält ekonomiskt överskott även när året är slut, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Mer information

Delårsrapporten i sin helhet finns inom kort att läsa på www.umea.se/redovisning.

Sidan publicerades