Pedagogiska stödteam

Pedagogiska stödteamen är en resurs inom elevhälsan för elever och personal i grundskolan, förskoleklass–årskurs 9 och består av chef för verksamheten samt specialpedagoger och psykolog.

De pedagogiska stödteamens arbete inriktas på förebyggande och hälsofrämjande insatser och vid problematiska skolsituationer. Stödteamen finns som stöd gällande lärmiljö, övergripande strukturer, arbetsformer och andra fortbildningsinsatser.

Stödteamen arbetar på uppdrag av skolans rektor under kortare tidsperioder och uppdragen genomförs på befintlig skola. Tillsammans med rektor, pedagoger och lokal elevhälsa ligger fokus på att hitta långsiktigt hållbara lösningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Insatserna anpassas efter uppdragets art och är helt beroende på den aktuella situationen.

Rektor på hemskolan gör ansökan till Pedagogiska stödteamen.

Sidan publicerades