Skolläkare

Skolläkaren tillhör tillsammans med skolsköterskan elevhälsans medicinska insatser, EMI. Skolläkaren arbetar framför allt med hälsofrämjande och förebyggande insatser och är med sin medicinska kompetens ett stöd till skolsköterska, rektor och övrig elevhälsa i att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har även skolläkaren ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Sammanfattning av skolläkarens arbete

  • Bistår skolsköterskan i medicinska frågor.
  • Utför medicinska basutredningar.
  • Utför medicinska bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola.
  • Genomför sedvanlig skolläkarmottagning, det vill säga medicinska bedömningar när skolsköterskan identifierat ett behov av skolläkarens bedömning.
  • Tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning.

Kontakt

Kontakt med skolläkaren kan förmedlas via skolsköterska.

Sidan publicerades