Skolpsykolog i grundskolan

Psykologen arbetar inom förskolan, grundskolan och anpassad grundskola (särskola). Som psykolog arbetar man på uppdrag av rektor. Uppdragen formuleras oftast på EHT (skolans elevhälsoteamträffar) och psykologen avgör vilken insats som är lämplig utifrån uppdraget. Psykologens arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans psykologer arbetar efter fastställda yrkesetiska principer samt efter Socialstyrelsen och Skolverkets riktlinjer.

Sammanfattning av psykologens arbete

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbete,
  • bidrar med psykologisk kunskap om risk- och skyddsfaktorer för hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer,
  • erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens,
  • genomför på uppdrag av rektor psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd,
  • erbjuder enstaka stödjande och/eller vägledande samtal till elever och vårdnadshavare vid skolrelaterade svårigheter.

Kontakt med skolpsykolog, se respektive skolas webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades