Skolsköterskor i för- och grundskolan

Skolsköterskan tillhör tillsammans med skolläkare elevhälsans medicinska insatser, EMI. Skolsköterskan arbetar framför allt med hälsofrämjande och förebyggande insatser och ska med sin medicinska kompetens bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har även skolsköterskan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Sammanfattning av skolsköterskans arbete

 • Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Tar till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.
 • Erbjuder hälsobesök till alla elever tre gånger under grundskoletiden, för att tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
 • Samverkar med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal i arbetet för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.
 • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning arbetar i nära samarbete med föräldrar och personal på skolan.
 • Medverkar i skolans lokala elevhälsoarbete samt i det geografiska elevhälsoteamet.
 • Samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom regionen samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning. Har vid behov kontakt med olika myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst.
 • Genomför kontroller av syn, hörsel, längd, vikt och rygg.
 • Utför enklare sjukvårdsinsatser.
 • Medverkar vid skolläkarmottagning.
Sidan publicerades