Utökad vistelsetid under föräldraledighet

Ansökan kan inte skickas in innan det yngre syskonet fötts.

Handläggning av ansökan

Handläggningstiden för ansökan är normalt 4-6 veckor, men kan under jul och nyår samt sommarperioden bli längre från att fullständig blankett med begärda bilagor har inkommit. För ökad vistelsetid som understiger en månad, kontakta rektor.

Om din ansökan beviljas får barnet en vanlig placering och högre avgift tas ut.

Regler för utökad vistelsetid

Om du kombinerar föräldraledighet med arbete eller studier och behöver utöka tiden måste du ansöka. Om du uppfyller nedanstående krav beslutar rektor om vistelsetiden på samma sätt som vid en vanlig placering. Beslutet om utökad vistelsetid är begränsad till högst sex månader. Vid behov av förlängning behöver en ny ansökan skickas in minst en månad innan den utökade tiden avslutas.

  • Utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt CSN:s regler, ger rätt till utökad tid. Svenska för invandrare (SFI) ger också rätt till utökad tid trots att man inte har studiestöd från CSN. Omfattning av studier ska vara minst 50 procent eller motsvara 15 högskolepoäng. Antagningsbevis ska bifogas ansökan. Registrerings­bevis eller motsvarande ska lämnas in när studierna påbörjats, dock senast två veckor efter ansökt datum för utökning av tid. Kommunen kan efterfråga ytterligare intyg om pågående studier.
  • Arbete vid minst 16 timmar per vecka (dagtid måndag–fredag) ger rätt till utökad tid. Intyg om anställning med arbetets omfattning samt förläggning av arbetstiden ska lämnas in. För egna företagare ska registrerings­bevis och F-skattsedel lämnas in. Doktorander och forskare ska lämna intyg från den institution man arbetar på.

Du behöver inte meddela behov av utökad tid då ditt yngre barn börjar förskolan efter föräldraledighet, det sker automatiskt från den dag det yngre barnet påbörjar sin introduktion.

Fristående förskola beslutar själva om utökad vistelsetid under föräldraledighet men ska förhålla sig till kommunens regelverk. Kontakta din förskolas rektor för information om hur du ska ansöka.

Om ena vårdnadshavaren är sjukskriven och den andra vårdnadshavaren arbetar/studerar ansöker vårdnads­havare om utökad tid och bifogar efterfrågade intyg. Ändringen gäller tills sjukskrivningen enligt intyg upphör. Sjukskrivningen ska vara på minst 25 procent av heltid och vara på minst en månad för att utökning ska beviljas. Om sjukskrivningen understiger en månad kan rektor i undantagsfall bevilja tillfällig utökning utan att placeringen ändras.

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd och i behov av utökad tid i form av förskola kan du ansöka om detta. Rektor kommer att få skriva ett utlåtande där det framgår om hen tillstyrker eller avstyrker ansökan och bifogar en aktuell handlingsplan för det särskilda stödets utformning. Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar per vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst sex månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.

Rätt till utökad tid för avlastning saknas i skollagen och Umeå kommuns regelverk men det kan ändå finnas särskilda skäl att bevilja en ansökan om detta. Skäl som kan anges kan vara vårdnadshavares funktions­nedsättning, det yngre syskonets omfattande behov av vård vid sjukdom, eller vårdnadshavares tillfälliga svårigheter som inte berättigar till sjukskrivning.

I ansökan ska anges skäl till att vårdnadshavarna tillsammans (gäller vid gemensam vårdnad) behöver avlastning, varför den ena vårdnadshavarens behov inte kan täckas av den andras. Intyg bifogas om exempelvis läkare, psykolog eller socialtjänst kan styrka att vårdnadshavare har tillfälliga svårigheter som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling i sådan omfattning att vistelsetiden 15 timmar per vecka inte bedöms vara tillräcklig.

Antal timmar bör inte överstiga 25 timmar per vecka utan att det finns särskilda skäl till detta. Utökningen är tidsbegränsad till högst tre månader under innevarande läsår och upphör när förskolornas sommarstängning infaller.

Sidan publicerades